تحلیل رمان "ساق البامبو" اثر سعود السنعوسی، بر اساس گفتمان قدرت میشل فوکو

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

3 استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

تاریخ­گرایی نوین از رویکردهای جدید در حوزة مطالعات فرهنگی و ادبی به شمار می­رود که در دهة 1980 عمدتاً بر نظریه­های گرین­بلات و دیگر منتقدان تاریخ­گرایی نوین پا گرفت. این رویکرد جدید قصد دارد مرز بین تاریخ و ادبیات را بردارد و رابطة این دو را از منظری نو بازنگری کند و در نتیجه زمینه­ای برای نقد متن فراهم آورد. تاریخ­گرایان نوین هنگام تحلیل یک متن، مؤلف آن را رها کرده و نویسنده را متأثر از نیروهای گفتمانی می­دانند و برای تحلیل معانی موجود در متن به رابطة تنش­آمیز گفتمان­ها توجه می­کنند. یکی از دغدغه­های اصلی آنان، ساختارهای قدرت است. فوکو یکی از مهم­ترین نظریه­پردازان این نحلة فکری، زبان را عرصة بروز روابط قدرت و تعیین کنندة سوژة غالب و سوژة تحت سلطه می­داند. جستار حاضر برای تحلیل روابط قدرت و زبان، رمان ساقة بامبو اثر سعودالسنعوسی رمان­نویس کویتی را انتخاب کرده است که با نوشتن این رمان توانست ششمین جایزة بوکر عربی را در سال 2013م از آن خود کند. پژوهش حاضر در صدد است تا با رویکرد توصیفی- تحلیلی گفتمان­هایی که در این رمان، قدرت و زبان از طریق آن­ها اعمال می­شود مشخص کند و به حقایق موجود در متن، سکوت و گاه مقاومتی که از سوی مفعولان قدرت در مقابل فاعلان قدرت دیده می­شود اشاره کند. نتایج پژوهش نشان می­دهد؛ گفتمان­های مختلفی از جمله گفتمان جنسیت، گفتمان خرافه­باوری، گفتمان اربابی-خدمتکاری، گفتمان فرادستان و گفتمان پدرسالاری در این رمان حضور دارند و هریک از این گفتمان­ها به نوعی در ساختارهای قدرت و ساختار فرهنگی جامعه نقش ایفا می­کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Power and Language Discourse in the Bamboo Stalk Novel by Saud Alsanousi based on the New Historicism Approach

نویسندگان [English]

  • solmaz porshour 1
  • mahin hajizadeh 2
1 phd student of azarbaijan shahid madani uni
2 faculty member
چکیده [English]

New Historicism is one of the new approaches in the field of cultural and literary studies, which mainly in the 1980s based on Green Blot's theories and other critics of new historicism. This new approach intends to delete the boundary between history and literature, and revision the relationship between them of new aspect, and thus provide a basis for criticism of the text. New historians quit the author when analyzing a text, and they know the writer is affected by discourse forces, and they pay attention to the tension relationship of discourses to analyze the meanings in the text. One of their main concerns is the power structures. Foucault, one of the most important theorists of this way of thinking, sees language as the field of power relations and the determinant of the dominant subject and Subordinate subject. The present article aims to analyze the relationship between power and language in the Bamboo Stalk Novel, by Kuwaiti novelist Saud Alsanousi, who by writing this novel, won the 6th Arabic Booker Award in 2013. The present research is going to identify with analytical and descriptive way the discourses which in this novel apply power and language through them, and mention to the facts in the text, silence and sometimes resistance, which seen from the Power objects versus the Power subject. The results of the research show that various discourses such as gender discourse, superstition discourse, lordship-servant discourse, upper class discourse and patriarchal discourse are present in this novel and each of these discourses somehow play a role in the power structures and cultural structure of the community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : New Historicism
  • Power and Language Discourse
  • Saud Alsanousi
  • Bamboo Stalk Novel