نویسنده = ������ ���������� ������������
نشانه‌شناسی اجتماعی رمان «الحرب فی برّ مصر»

دوره 9، شماره 18، تیر 1398، صفحه 57-88

علیرضا اله بخشی؛ سندس کردآبادی