نویسنده = �������������� ���������� ��������
تحلیلی بر رویکرد فلسفی در نقد کلاسیک عربی

دوره 12، شماره 24، شهریور 1401، صفحه 185-206

10.29252/jalc.2022.225190.1082

سیدحسین سیدی؛ مائده بیگم شیرازی