نویسنده = ���������������� ����������
خوانش نمود زمان در رمان «سیدات القمر» جوخه الحارثی

دوره 10، شماره 21، دی 1399، صفحه 99-124

10.29252/jalc.2022.101969

طاهره جهانتاب؛ احمدرضا حیدریان شهری؛ بهار صدیقی؛ سیدحسین سیدی