نماد‌های مقاومت در شعر محمّد حلمی الریشه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد زبان و ادبیات دانشگاه رازی

2 -

10.29252/jalc.2021.206222.0

چکیده

 اادبیّات مقاومت، پژواک صدای آزادی‌خواهانی است که در پی رهایی از چنگال متجاوزان هستند. حضور اشغالگرانة اسرائیل در فلسطین، نقش بسزایی در بروز این نوع از ادبیّات داشت و شعر را تجلّی‌گاه فریاد انسان‌های متعهد قرار داد؛ از این‌رو، شاعران، مقاومت را به عنوان جان‌مایة اشعار خویش بکار برده‌اند. محمّد حلمی الریشه (1958)، شاعر نامدار فلسطینی، یکی از شاعران متعهدی است که فریاد اعتراضش را در شعر منعکس نموده است. وی در شعر خویش بر آنان که مهر سکوت بر لب دارند، می‌تازد و سر آن دارد با به جوش آوردن احساسات ناسیونالیستی مردم، آن‌ها را به براندازی سایة شوم اشغالگران ترغیب نماید. پژوهش حاضر بر آن است تا با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی، به واکاوی نماد‌های مقاومت شاعر پرداخته و مهم‌ترین نوع نماد‌های مقاومت در شعر وی را باز‌گو نماید. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که شاعر طنین ندای ظلم‌ستیزی خویش را با وام‌گیری نماد‌ها -غالباً در پرتو نماد‌های ساختمند و خرده‌نماد- به مخاطب القاء نموده است و این امر حاصل شد که خرده‌نماد‌هایی که شاعر در پرتو نماد طبیعت بکار برده از بسامد بیشتری برخوردار بوده است؛ دیگر این که شاعر در کاربست بعضی از نماد‌ها مانند دادن بار معنایی منفی به سیب و ابر، اقدام به قاعده شکنی نموده و تعبیر واژگونی از نماد‌ها را خلق کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Symbols of resistance in the poetry of Mohammad Helmi al-Risheh

نویسندگان [English]

  • یحیی معروف 1
  • nahid pishgam 2
1 استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی
2 -
چکیده [English]

Resistance literature is the echo of the voices of libertarians seeking liberation from the clutches of aggressor. The Israeli occupation of Palestine played a significant role in the emergence of this type of literature, And made poetry the manifestation of the cry of committed human beings. Hence, poets have used resistance as the basis of their poems. Mohammad Helmi al-Risheh (1958), a well-known Palestinian poet, is one of the most committed poets who has reflected his outcry in poetry. In his poem, he attacks those who have the seal of silence on their lips, And intends to stir up the nationalist sentiments of the people and persuade them to overthrow the evil shadow of the occupiers.The present study intends to rely on the descriptive-analytical method to analyze the symbols of resistance of the poet and to recount the most important type of symbols of resistance in her poetry.The results show that the poet has instilled his resounding voice of oppression by borrowing symbols - often in the light of structural symbols and sub-symbols - and it was achieved that the sub-symbols that the poet In the light of the symbol of nature, it has been used more frequently. Another is that the poet, in using some symbols, such as giving a negative semantic load to apples and clouds, has broken the rules and created an inverted interpretation of the symbols.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mohammad Helmi Al-Risheh
  • Sustainability Literature
  • Symbol
  • Symbol types
  • Symbols of stability