دوره و شماره: دوره 10، شماره 20، تیر 1399، صفحه 6-276 
روشنفکران از منظر عبدالوهاب بیاتی

صفحه 30-52

10.29252/jalc.2021.221059.1021

ابوالحسن امین مقدسی؛ نوید پیری؛ مهدی ترک شوند