ادبیت هاشمیات کمیت اسدی و حجازیات شریف رضی در سنجه معادله بوزیمان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم.دانشکده علوم قرآنی خمین

2 عضو هیات علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم.دانشکده علوم قرآنی مراغه

3 عضو هیات علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

10.29252/jalc.2021.206173.0

چکیده

ازجمله مسائل مهم دانش سبک­شناسی مسأله تشخیص سبک ادبی Literary Style  از سبک علمیScintific Style است. دانشمند آلمانی به نام أ. بوزیمان A.Busemann راه حل و شیوه­ای عملی و روشمند ارائه کرد که به معادله بوزیمان مشهور شد.این معادله با بررسی رابطه تعدادافعال«Number of verbs» و تعداد صفات« Number of adjectives»  در متون ادبی سطح احساس آنها را می­سنجد. این رابطه، VARیا (ن. ف .ص ) نامیده می­شود. هدف از این پژوهش سنجش ادبیت هاشمیات کمیت و حجازیات شریف رضی سپس مقایسه آن دو با یکدیگر بر پایه این معادله آماری می­باشد .با به کارگیری این معادله در هاشمیات کمیت و حجازیات شریف رضی مشخص شد که، حجازیات از سطح احساس بسیار بیشتری نسبت به هاشمیات برخوردار بوده و از این لحاظ ادبی­تر می­باشد. عواملی وجود دارد که منجر به کاهش و افزایش ارزش VAR (ن. ف. ص) در اشعار این دو شاعرشده است. از جمله آن می توان به مسأله سن،موضوع اشعار،محیط اجتماعی و سبک شعری آن دو اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Poetry of Kumait Al-Assad and Hejazyat Sherif Al-Radi in the scales of the Bozeman equation

نویسندگان [English]

  • ahmad omidvar 1
  • Bahman Hadiloo 2
  • Mhdi Davari DolatAbadi 3
1 faculty
2 faculty
3 faculty
چکیده [English]

One of the important issues of stylistic knowledge is the issue of distinguishing Literary Style from Scintific Style. A German scientist named A. A. Busemann presented a practical and methodical solution and method that became known as the Busemann equation. This equation measures their level of emotion by examining the relationship between the number of verbs and the number of adjectives in literary texts. This relationship is called VAR or (NFS). The purpose of this study is to evaluate the literature of Hashemite Quantity and Hejaziat Sharif Razi and then compare them with each other based on this statistical equation. Applying this equation in Hashemiyat Qumit and Hejaziyat Sharif Razi, it was found that Hejaziyat has a much higher level of feeling than Hashemiyat and is more literary in this respect. There are factors that lead to a decrease and increase in the value of VAR (PBUH) in the poems of these two poets. Among them, we can mention the issue of age, the subject of poems, social environment and poetic style of the two.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Booziman equation- Asadi komeit - Sharif Razi - Hashemiyat
  • Hejaziat