دوره و شماره: دوره 10، شماره 21، دی 1399، صفحه 7-350 
السّرد الروائی فی خطاب «ناجی العلی» الکاریکاتیری

صفحه 57-97

10.29252/jalc.2022.101968

اقدس بهزادی پور؛ انسیه خزعلی؛ عواد کاظم لفتة الغزی


خوانش نمود زمان در رمان «سیدات القمر» جوخه الحارثی

صفحه 99-124

10.29252/jalc.2022.101969

طاهره جهانتاب؛ احمدرضا حیدریان شهری؛ بهار صدیقی؛ سیدحسین سیدی