از خود بیگانگی در رمان «غداً یوم جدید» اثر عبدالحمید بن‌هدوقه با تکیه بر نظریۀ ملوین سیمن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عربی/ زبان و ادبیات/ یزد

2 دانش آموخته دکتری دانشگاه یزد

10.29252/jalc.2022.101974

چکیده

ازخودبیگانگی، پدیده‌ای است به قدمت تاریخ بشر که معنای گسترده‌ای دارد. دامنۀ مفهوم این پدیده از غربت رمانتیک که حاصل دلتنگی و بازگشت به کودکی است، آغاز گشته و تا بیگانگی روان‌شناختی که نتیجۀ فرار از خویشتن به دنبال شرایط سیاسی و اجتماعی است، امتداد می‌یابد. این پدیده در برخی دوره‌ها به دلایل متعددی فزونی یافته است. در عصر معاصر، ملت الجزایر به دلیل حضور استعمار و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن، گرفتار این پدیده شده‌اند. عبد الحمید بن هدوقه، رمان نویس الجزایری که پیامدهای حضور استعمار در این دوره را احساس کرده، به انعکاس بیگانگی در آثار خود پرداخته است. این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی به دنبال آن است تا پدیدۀ ازخودبیگانگی ذاتی و فرهنگی را با تکیه بر نظریۀ از خود بیگانگی ملوین سیمن در رمان «غداً یوم جدید» مورد بررسی قرار دهد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که نویسنده توانسته نمودهای از خودبیگانگی را که دستاورد حضور استعمار و نتیجه برخی سنت های قدیمی است در قالب شخصیت های داستان ارائه دهد و ضمن نقد این پدیده تلاش نموده راه‌هایی نظیر بالا بردن روحیه نقد در شرایط موجود جامعه و ارزش گذاری به هویت و فرهنگ خودی را برای مقابله با آن پیشنهاد دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Alienation in the novel "The New Day Meal" by Abdelhamid ben Hadouga based on Melvin Seaman's theory

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Ghaderi 1
  • mojtaba ghanbari 2
1 Arabic/ Language & literature/Yazd
چکیده [English]

Alienation is a phenomenon dating back to human history that has a broad meaning. The concept of this phenomenon starts from romantic homelessness, which is the result of nostalgia and return to childhood, and extends to psychological alienation, which is the result of escaping from the pursuit of political and social conditions. This phenomenon has increased in some periods for various reasons. In the contemporary era, the Algerian people have been affected by this phenomenon due to the presence of colonialism and the resulting economic and social crises. The Algerian novelist Abdelhamid ben Hadouga, who felt the consequences of the presence of colonialism in this period, reflected alienation in his works. Relying on a descriptive-analytical method, this research seeks to investigate the phenomenon of intrinsic and cultural alienation based on Melvin Seaman's theory of alienation in the novel "The New Day Food". Findings of the research indicate that the author has been able to present a manifestation of alienation that is the result of the presence of colonialism and the result of some old traditions in the form of story characters and while criticizing this phenomenon has tried Suggest your own identity and culture to deal with it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Melvin Seaman
  • Alienation
  • Algerian novel
  • Abdelhamid ben Hadouga
  • Wa Ghadan Yaoum Djadid (And tomorrow is a new day) novel