تراجایی در بسامد با رویکرد تطبیقی به رمان فرانکشتاین فی بغداد احمد سعداوی و فرانکنشتاین مری شلی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 استاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

3 استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

10.29252/jalc.2022.101970

چکیده

یکی از انواع روابط متن، بیش‌متنیت است که رابطۀ بین دو متن ادبی را بررسی می‌کند. این رابطه بر اساس برگرفتگی است و به عنصر هم حضوری نمی‌پردازد. براساس دیدگاه ژنت رابطۀ برگرفتگی، به دو دستۀ تقلیدی و تراگونگی تقسیم می‌شود. تراگونگی به معنای تغییر در گفتن چیزی به شیوه‌ای دیگر است، در حالی که تقلید گفتن چیزی دیگر به روشی مشابه است و برخلاف تراگونگی هدف در آن تغییر نیست. تراگونگی نیز زیر شاخه‌هایی دارد که از مهم‌ترین آنها  تراجایی است که در شکل و معنا رخ می‌دهد و موجب تکثیر معنا می‌گردد. بررسی بسامد یا ارتباط دفعات تکرار فعل با بازگویی آن در پیش‌متن و بیش‌متن دلالت بر تغییر آن از طریق تراجایی دارد که تغییری جدی در رابطۀ بیش‌متنیت است. با توجه به آن که رمان فرانکشتاین فی بغداد احمد سعداوی تحت تأثیر رمان فرانکنشتاین(۱۸۱۸) مری شلی نوشته شده است، پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی به بررسی رابطۀ تراگونگی در بسامد رخدادهای بین این دو رمان و تغییرات ایجاد شده در تعداد دفعات بازگویی رخداد‌های بیش‌متن از نوع تراجایی می‌پردازد.  بسامد مکرر و منفرد تکرار شونده در بیش‌متن با ابجاد ابهام و تکرار نشانه‌ها مصداق عینی تراجایی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Frequency of Events Transposition in Frankenstein in Baghdad by Ahmed Saadawi and Frankenstein by Mary Shelley: Comparative Perspective

نویسندگان [English]

  • seddigeh hosseini 1
  • mahin hajizadeh 2
  • hamid valizadeh 3
1 azarbaijan shahid madani univwesity
چکیده [English]

One of the types of textual relations is Hypertextuality, which studies the relationship between two literary texts. This relationship is based on adaptation and does not address the element of intertextuality. According to Genette's view, the adaptation is divided into two parts: imitation and transformation. The transformation means to change something in a different way, while an imitation is to say something in a similar way and Its purpose is not purposive change. The extension of meaning in the hypotext has been done through transposition, which is a serious change. Frequency or Number of times an event occurs in the story and the number of times it is mentioned in the narrative in hypotext and hypertext implies a serious change or transformation. As regards the novel Frankenstein in Baghdad by Ahmed Saadawi was inspired by the Frankenstein by Mary Shelley, This descriptive-analytic and comparative study analyzes the transformation in the frequency of events between the two novels and changes in the the number of times it is mentioned in the narrative. The study of types of frequencies, especially repeating singulative narration and repeating narrative, is  objective examples of transposition in hypertext.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hypertextuality
  • Transformation
  • Event Frequency
  • Frankenstein
  • Mary Shelley
  • Ahmed Saadawi