واکاوی ساختار شعری ریم قیس کُبّه بر اساس نظریه جفری لیچ (مطالعه موردی هنجارشکنی معنایی و نوشتاری)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای ادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

2 دانشگاه خلیج فارس بوشهر

3 دانشگاه خلیچ فارس بوشهر

10.29252/jalc.2022.101973

چکیده

با ظهور نظریه های مختلف در زمینه پژوهش های ادبی، پژوهشگران به واکاوی ادبیات از جنبه های گوناگون پرداخته و از رهگذر کاربست چنین نظریه هایی و تطابق آنها با متون مختلف، به ملموس و عینی ساختن نظریه ها کمک شایانی نموده اند. از جمله این نظریه ها، هنجارشکنی است که در مکتب فرمالیسم مطرح شده. هنجارشکنی در دیدگاه مکتب فرمالیسم، تعریفی از سبک تلقی می گردد، تا آنجا که  بسامد فراوان هنجارشکنی در اشعار شاعر یا نویسنده ای، سبک آن شاعر یا نویسنده را معرفی می کند. جفری لیچ یکی از شخصیت های ممتاز شکل گرای انگلیسی است که به تقسیم بندی هنجارشکنی در هشت گروه پرداخته است. علت انتخاب این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی به واکاوی هنجارشکنى معنایی و نوشتارى شعر ریم قیس کُبّه بر اساس نظریه جفری لیچ مى پردازد، ارتباط بسیار تنگاتنگ شعر این شاعر با تابلوهای نقاشی است؛ زیرا شعر وی به نوعی برگردان تابلوهای خواهر نقاشش به شمار می رود. رهیافت حاصل از این واکاوی بیانگر آن است که هنجار شکنی معنایی در شعر ریم قیس کبه بیشتر از طریق هم نشینی و جانشینی به وجود آمده و در موارد اندکی نیز  از راه علم بیان یا صور خیال حاصل شده است.  هنجار شکنی نوشتاری در شعر وی نیز در مواردی  چون: جدا نویسی حروف واژگان، نوشتن پلکانی و عمودی سطرهای شعری و... بوده و هدف از آن، افزون بر نقل اندیشه و احساس به خواننده، دیداری کردن شعر و تجسّم بخشیدن به مفهوم آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Poetic Structure of Reem Qais Kobeh Based on Jeffrey Leach's Theory (A Case Study of Semantic and Written Norm-breaking)

نویسندگان [English]

  • mahin zohairy 1
  • mohammad javad pourabed 2
  • rasoul ballawy 3
1 Ph.D student in Arabic Literature, Bushehr Persian Gulf University
چکیده [English]

With the emergence of various theories in the field of literary research, researchers have analyzed the literature from various aspects. Researchers have made different theories tangible and objective through the application of such theories and their adaptation to different texts tangible and objective. Among these theories is a norm-breaking that has been proposed in the school of formalism. In the view of the followers of the school of formalism, norm-breaking is considered a definition of style, insofar as the high frequency of norm-breaking in the poems of a poet or writer introduces the style of that poet or writer. Jeffrey Leach is one of the most prominent English characters who has divided norm-breaking into eight groups.In this research, we used a descriptive-analytical method to analyze the structure of Reem Qais Kobe's poetry based on Jeffrey Leach's theory, and in this regard, we focused on semantic and written norm-breaking, which are the most frequent types in the poet's poetry. The approach obtained from this analysis indicates that the semantic norm-breaking in the poem of Rim has been created mostly through coexistence and substitution, and in a few cases it has been achieved through the science of expression or forms of imagination. The norm-breaking writing in his poetry is also in cases such as: separating the letters of the words, writing step by step and vertically the lines of the poem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critique of Arabic Literature
  • Semantic Norm-breaking
  • Written Norm-breaking
  • Leach Pattern
  • Rim Qais Kobeh