بازتعریف هویّت‌شناسانۀ مفهوم وطن در رمان «التّائهُون اثر امین معلوف»

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 استاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

3 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

10.29252/jalc.2022.101967

چکیده

معناسازی و معنابخشی به مفهوم وطن، از دیرباز تا کنون همواره از چالش‌بر‌‌انگیزترین موضوعات در آراء جامعه‌شناسان، سیاست‌پژوهان و دیگر عرصه‌های علوم شناختی بوده است. در این میان، از کارسازترین نگرش‌هایی که وطن را نه به صورت مستقل، بلکه در پیوند جدایی‌ناپذیری با انسان قرار داده، تعریفی است که درسایه‌سار هویّت انسانی صورت می‌پذیرد. امین معلوف، نویسندۀ لبنانی‌تبار مقیم فرانسه، از نویسندگان معاصری است که این پدیدۀ مهم را از دریچۀ هویّت انسانی نگریسته و جوانب مهمی از آن را در رمان التّائهون مورد تبیین قرار می‌دهد. وی که در صورت‌های پیرامتنی، نظریه‌پردازی‌های مهمّی را در راستای پیوند دو مقولۀ وطن و هویت ارائه نموده، تنها معنای منطبق با حقیقت در ذیل مفهوم وطن را در نگرش‌هایی می‌پندارد که با اصل هویت انسانی همسو بوده و آن را مخدوش نسازد. این قلم برآن است تا به شیوۀ توصیفی- تحلیلی، مفهوم وطن را از منظر این نویسندۀ پردغدغه بررسی و براساس مؤلفه‌های هویّت‌شناختی واکاود. نتیجۀ پژوهش نشان می‌دهد که در نگاه معلوف، هویّت انسانی و ویژگی‌های وحدت‌بخش آن در رویکردهایی چون: «جهان‌وطنی»، الگوی «ملّی‌گرایی مدنی» و «کثرت‌‌باوری دینی» به شکل ویژه‌ای انعکاس دارد که با اتخاذ چنین باورهایی از سوی دولتمردان و مردم، وطن در متعالی‌ترین مفهوم خود تعریف شده، تعارض از میان برخاسته و همبستگی‌ در کارسازترین ظرفیت خود میان آحاد مردم تحقق می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Redefining of cognitive identity from the concept of homeland in the "Al-TAEHOON" novel by Amin Maalouf

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Eslamy 1
  • Abdolahad Gheibi 2
  • Amir Farhangdust 3
1 Assistant Professor, Azarbaijan Shahid Madani University
2 professor, Azarbaijan Shahid Madani University
3 Azarbaijan Shahid Madani University
چکیده [English]

Defining the concept of homeland has always been one of the most challenging issues in the opinions of sociologists, political scientists and other fields of cognitive sciences. In the meantime, identity meanings to the homeland are among the fundamental approaches that have raised deep issues and currents in the field of sociology of literature. Amin Maalouf, a Lebanese writer living in France, is one of the authors who views this important phenomenon through the lens of identity and explains important aspects of it in the novel Al- TAEHOON. He, who had previously presented important theories in order to connect the two categories of homeland and identity, considers the only true meaning under the concept of homeland in the human approach to it. Therefore, this article intends to study the concept of homeland from the perspective of this concerned author in a descriptive-analytical way and explores it based on the identity perspective. The result of the research shows that Maalouf has considered the interpretations derived from human identity as the highest and most comprehensive perspective in reading the concept of homeland that by adopting the approaches of the Cosmopolitanism, the model of civil nationalism and religious pluralism It presents solidarity in an effective way between the people and the homeland.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Homeland
  • Human Identity
  • Amin Maalouf
  • Al-TAEHOON Novel