معرفی و خوانش نقدی کتاب «إشکالیه التیّارات و التأثیرات الأدبیه فی الوطن العربی؛ دراسه مقارنه»

نوع مقاله : نقد کتاب

نویسنده

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی

10.29252/jalc.2020.101966

چکیده

امروزه ادبیات‌تطبیقی بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته و حوزه‌های مطالعاتی آن گسترش یافته است. اما آنچه در این میان ضروی می‌نماید، پیروی از اصول ساختارمند و انجام پژوهش‌های روشمند است تا از قبَل آن، دستاوردهای مفید فایده‌ای حاصل آید و زمینه را برای مطالعات مرتبط فراهم‌تر کند.ِ در همین راستا کتاب إشکالیه التیّارات و التأثیرات الأدبیِه فی الوطن العربی؛ دراسه مقارنه/ چالش جریان‌ها و تأثیرات ادبی در موطن عربی؛ بررسی تطبیقی، نوشتۀ سعید علوش سعی دارد ضمن بیان چالش‌ها و بررسی تأثیر و تأثرهای موجود در جریان‌های معاصر ادب عربی، آن‌ها را به شیوه‌ای علمی، مورد نقد و تحلیل دهد و با ارائۀ نمونه‌هایی چند، راه‌های برون‌رفت از چالش‌ها را گوشزد نماید. گفتار پیش‌رو قصد دارد با روش تحلیل محتوای کمّی و کیفی و با هدف معرفی، نقد و تبیین مؤلفه‌های شکلی و محتوایی اثر یاد شده، نقاط قوت و ضعف احتمالی آن را به تصویر کشد. نتایج حاصله نشان می‌دهد با وجود آن‌که برخی کاستی‌های هر چند صوری در این اثر دیده می‌شود، ولی اساس آن عالمانه و مشفقانه خلق شده و در روشمند کردن پژوهش‌های این حوزه، به نوبۀ خود گامی رو به جلو برداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing the book The problematic literary currents and influences in the arab world, a comparative study and it's critical reading

نویسنده [English]

  • Hossein Abavisani
Associate Professor Arabic language and Literature- Kharazmi University
چکیده [English]

Today, comparative literature has received more attention than ever and its fields of study have expanded. However, what is required is to follow structured principles and conduct systematic research in order to obtain useful results and to provide a basis for relevant studies. In this regard, the bookThe problematic literary currents and influences in the arab world, a comparative study written by Saeed Alloush, expresses the challenges and studies their impact and effects on the contemporary currents of Arabic literature and attempts to critique and analyze them in a scientific way and by providing some examples and suggesting ways to get out of the challenges.and this is what comparative literature and any methodological knowledge seeks and considers as the headline of its work. The pioneering discourse aims to portray the potential strengths and weaknesses of the said work through the method of analyzing quantitative and qualitative content in order to present, critique and explain the formal and content components of the said work. The results showed that despite some formal deficiencies in this work, its foundation was done wisely and compassionately, and it in turn took a step forward in the methodology of research in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • critical reading
  • comparative literature
  • The problematic literary currents
  • Saeed Alloush