نقد رتوریک سرود ملی کشور سوریه (با رویکرد نقد ایدئولوژیک از منظر سونیا فوس)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کاشان

2 معاون آموزشی و هیئت علمی دانشگاه کاشان

3 دانشیار دانشگاه کاشان

4 استادیار دانشگاه کاشان

10.29252/jalc.2021.206093.0

چکیده

 نقد رتوریک یک جریان انتقادی است که از دوران باستان در یونان شکل گرفت، این نقد در یک نگاه وسیع به دو دوره سنتی و مدرن تقسیم می شود؛ در دوره سنتی تنها یک روش نقد است که بر اساس ارکان پنجگانه خطابه ارسطو یعنی ابداع، ترتیب، سبک، حافظه و بیان شکل گرفته است و در دوره جدید و در قرن بیستم، از یک روش انتقادی به یک جریان انتقادی با چشم­اندازهای گسترده، تبدیل شده است؛ نقد ایدئولوژیک به عنوان یکی از معروف­­ ترین این چشم­انداز­ها، با بررسی عناصر آشکار و پنهان ایدئولوژیک در یک اثر به تبیین کارکردهای ارتباطی آن می­پردازد و از ایدئولوژی هژمونیک آن پرده بر­می­دارد، یکی از مهم ترین ژانر­ها، در ترسیم باور­های ایدئولوژیک سرود ملی است؛ سرود ملی به عنوان آواز وطن‌پرستانه‌ای است که در باورپذیری و وحدت یک ملت نقش مهمی ایفا می­کند. بر این اساس، پژوهش حاضر بر آن است تا با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد نقد ایدئولوژیکی از منظر «سونیا فوس»، به نقد و بررسی رتوریکیِ سرود ملی کشور سوریه، به عنوان کشوری با جایگاه استراتژیک و تاریخ تمدن غنی، بپردازد و از رهگذر کاوش در آرتیفکت­های آشکار و پنهان زبانی، واژگان و موسیقی، عوامل تاثیر ایدئولوژیکی را در این سروده بررسی کند. چنین استنباط می شود که در سرود ملی این کشور، طبقات معنایی میهن، استقلال و آزادی، وحدت و اتحاد، دین و آیین و فداکاری، پر کاربردترین مفاهیم ایدئولوژیکی اند که با تلفیقی بر آمده از موسیقی، بسامد واژه ها، مخاطب را به اقناع ایدئولوژیکی رسانده­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rhetorical criticism of Syria country through the ideological criticism approach from the perspective of “Sonia Foss”

نویسندگان [English]

  • sudabe kiyaee 1
  • ali najafi ivaki 2
  • abbas eghbaly 3
  • mohsen saifi 4
1 kashan university
2 professor of kashan university
3 professor of kashan university
4 professor of kashan university
چکیده [English]

    Rhetorical criticism is a critical movement developed in ancient Greece. This criticism is broadly divided into two periods, traditional and modern. In the traditional period it is only a method of criticism based on the five canons of Aristotle's rhetoric of invention, arrangement, style, memory, and delivery, and is now called the New Aristotelian criticism, but in the new era and in the twentieth century and the advent of new theorists it has evolved from a critical approach to a critical movement with many perspectives, of which the New Aristotelian criticism is only one of them. Ideological criticism, as one of the most famous of these perspectives, examines the overt and covert ideological elements in a work to explain its communicative functions and reveals its hegemonic ideology. One of the most important genres in depicting Ideological beliefs is national anthem. The national anthem, as a patriotic song that supports the culture and represents the identity of a nation, plays an important role in the credibility and unity of a nation. Accordingly, the present study aims to do a rhetorical criticism of the national anthem of Syria as a country with a strategic position and a varied and rich civilization history with a descriptive-analytical approach from Sonja. Foss’ viewpoint so as to investigate ideological influence factors in this anthem through overt and covert linguistic artifacts, vocabulary, and music.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rhetorical Criticism
  • Ideological Criticism
  • National Anthem Syria country
  • Ideal Concepts