نقد و بررسی معیارهای زیبایی‌شناسانه در قصیده «لا وقت للبکاء» أمل دنقل

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران

3 استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران

4 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم

10.29252/jalc.2022.101985

چکیده

شاعران نوپرداز، بسیاری از مفاهیم شعری خود را در قالب‌های بیانی و با یاری گرفتن از معیارهای بلاغی بازگو می‌کنند؛ به گونه‌ای که بدون کارکرد شگردها و هنرسازه‌های ادبی معانی شعری آنان خام و فاقد قدرت القاگری است. عناصر بلاغی در شعر نو با توجه به ماهیت شعر از مرحله صنایع و آرایه‌های کلاسیک عبور کرده و به فراخور ویژگی‌ها و شاخصه‌های نقد ادبی معاصر در قالب مجموعه معیارهایی که با زبان ادبی در تعامل است پیوند خورده و در قصیده‌های شعری شاعران بازتاب داشته است. در مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی عناصر زیبایی‌شناختی در قصیده «لا وقت للبکاء» أمل دنقل پرداخته خواهد شد. معیارها و شگردهای بلاغی در قصیده مذکور در سه سطح آوایی، معنایی و واژگانی نمود یافته و در فرم و مضمون قصیده دارای کارکردهای هنری و معنایی است. عناصر بلاغی در متن شعر دنقل تنها وظیفه آرایش کلام را بر عهده ندارد، بلکه هم‌پای نقش خود در عرصه زیبایی‌آفرینی، دارای دلالت‌های معنایی متناسب با محتوا و سازه‌های معنایی قصیده است و در ترسیم تجربه‌ شعری شاعر و تعبیر شاعرانه از اندیشه‌ها و عواطف شخصی وی نقش اساسی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Review of the Aesthetic Criteria in the Ode “la vaghta lelboqa” by Amal Donqol

نویسندگان [English]

  • Samira Farahani 1
  • Shahriar Niazi 2
  • Aboulhasan AminMoghadasi 3
  • Hasan Meghyasi 4
1 PhD in Arabic language and literature in the University of Tehran
2 Associate Professor at the department of Arabic language and literature in the University of Tehran.
3 Professor at the department of Arabic language and literature in the University of Tehran
4 Associate Professor at the department of Arabic language and literature in the University of Qom.
چکیده [English]

Modern poets express many of their poetic concepts in expressive formats and use rhetorical criteria, in such a way that without using literary Devices, their poetic meanings are crude and lack inductive power. Rhetorical elements in modern poetry, due to the nature of poetry, have passed the stage of classical rhetoric devices and arrays, and have been linked to the features and elements of contemporary literary criticism in the form of a set of criteria that interact with literary language and reflect in poets' works.  This paper attempts to probe the Aesthetic Criteria in the Ode La vaghta lelboqa (there is no time for crying) by Amal Donqol using the descriptive-analytic method. Criteria and rhetorical techniques in this poem are expressed in three levels: phonetic, semantic, and lexical, and in the form and content of the poem, it has artistic and semantic functions. Rhetorical elements in the text of Danqal’s poem are not only responsible for the arrangement of words and creating beauty, but also, they have semantic meanings appropriate to the content and semantic structures of the poem. They, Moreover, play an essential role in depicting the poetic experience and interpretation of his thoughts and emotions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aesthetic Criteria
  • New Arabic Poetry
  • Amal Donqol
  • Ode La vaghta lelboqa