دوره و شماره: دوره 11، شماره 22، فروردین 1400 
کاربردشناسی تقابل فکری-زبانی در انگاره‌های شعری ودیع سعاده

صفحه 119-144

10.29252/jalc.2021.101981

الهه ستّاری؛ حسین شمس‌آبادی؛ حجت اللّه فسنقری؛ عباس گنجعلی