دوره و شماره: دوره 11، شماره 22، فروردین 1400 
کاربردشناسی تقابل فکری-زبانی در انگاره‌های شعری ودیع سعاده

صفحه 119-144

10.29252/jalc.2021.101981

الهه ستّاری؛ حسین شمس‌آبادی؛ حجت اللّه فسنقری؛ عباس گنجعلی


نقد و بررسی معیارهای زیبایی‌شناسانه در قصیده «لا وقت للبکاء» أمل دنقل

صفحه 207-251

10.29252/jalc.2022.101985

سمیرا فراهانی؛ شهریار نیازی؛ ابوالحسن امین مقدسی؛ حسن مقیاسی