شگردهای تمرکززدایی و رابطۀ میان متن و تصویر در «مجموعة قصص الحیوانات فی القرآن» نوشتۀ وارث الکندی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید چمران اهواز

10.29252/jalc.2021.101990

چکیده

کودک فطرتی تمرکزگرا و همچنین توانایی تمرکززدایی نیز دارد. استفاده از شگرد تمرکززدایی در ادبیّات داستانی کودکان، زمینه‌ساز تفکّر خلّاق است و آن‌ها را آماده می‌کند که بدانند چگونه منطقی بیندیشند و با چه روشی فکر کنند تا به نتیجه برسند. پژوهش‌گران ادبی در زمینۀ تمرکززدایی مباحثی داشته‌اند، امّا به ادبیّات قرآنی کودک نپرداخته‌اند؛ درحالیکه پژوهش و واکاوی ادبیّات قرآنی کودک بسیار ضروری است. هدف ما در این پژوهش این است که با واکاوی مجموعه‌داستانی قصص الحیوانات فی القرآن که در حوزۀ ادبیّات قرآنی کودک نگاشته‌شده‌است، پیشگام پژوهش‌های بیشتر در حوزۀ ادبیّات علوم قرآنی کودک باشیم. پژوهش پیش رو  با رویکرد توصیفی – تحلیلی به واکاوی شگردهای تمرکززدایی پرداخته‌است و به رویکرد آماری نیز توجّه داشته‌ و در پردازش رابطۀ متن و تصویر، هر دو راه تحلیل محتوای کیفی یعنی قیاسی و استقرایی را مدّ نظر داشته‌است. یافته‌های این پژوهش نشان داد که داستان‌های این مجموعه از نظر رابطه میان متن و تصویر از شگردهای تمرکززدایی به‌طور همسان بهره نبرده‌ و با پررنگ‌ساختن برخی شگردها از دیگر شگردها باز مانده‌است. به گونه‌ای که شگرد قرینه‌ای (31/35 %) و تقابل در زاویۀ دید (95/25 %)، بیشترین بسامد را دارند و شگرد پس‌زمینه (42/0 %) کمترین بسامد را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Decentralization techniques and the relationship between text and image in Animal Stories Collection in the Quran by Al-Kindi

نویسندگان [English]

  • Naeem Amouri 1
  • Fatemeh Takhti 2
1 Associate Professor Department of Arabic Language and Literature Shahid Chamran University of Ahvaz-Iran
2 Phd student of Arabic Language and Literature Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

The child is naturally centralized and also has the ability to decentralize. The use of decentralization techniques in children's fiction creates the groundwork for creative thinking and prepares them to know how to think logically and how to think in order to achieve results. Literary scholars have debated the issue of decentralization but have not addressed the Quranic literature of the child and Research and analysis of children's Quranic literature is very necessary and Our goal in this research is to be the pioneer of further research in the field of children's Quranic literature by analyzing the collection of animal stories in the Quran that has been written in the field of children's Quranic literature. This study with a descriptive - interpretive approach has investigated the techniques of decentralization and has also paid attention to the statistical approach and in processing the relationship between text and image, both ways of analyzing qualitative content that are deductive and inductive, have been considered. The findings of this study showed that the stories of this collection have not used the same tricks of decentralization in terms of the relationship between the text and the image, and have been left out of other tricks by highlighting some of the tricks. In such a way that the symmetrical trick (35.31%) and the contrast in the counterpointing (25.95%) have the highest frequency and the background trick (0.42%) has the lowest frequency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the relationship between text and image
  • children's fiction
  • Quran stories
  • Decentralization
  • Centralism