بررسی معانی کاربردی افعال مزید (باب های افعال، تفعیل و مفاعله) در نهج البلاغه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه ازاد اسلامی واحد چالوس

10.29252/jalc.2021.101988

چکیده

نهج‌البلاغه دومین منبع معرفتی در اندیشه اسلامی است. این اثر کهن و فاخر علاوه بر کارکرد ایدئولوژیک که به درون‌مایه‌های آن مربوط می‌شود، به دلیل ارزش بلاغی و زیبائی‌شناختی، کارکرد ادبی نیز دارد. ویژگی اخیر دستاورد مؤلفه‌هایی چند از جمله کابرد افعال مزید جهت افاده‌ی معانی سازگار با مقتضای حال است که با وجود بسامد فراوان آن در خطبه‌ها، نامه‌ها و پاره گفتارهای امام علی (ع) تاکنون از نظر پژوهشی مغفول مانده‌ و تأثیر آن در ساختار سخن مورد بررسی قرار نگرفته است. مقاله پیشارو با عنوان «بررسی معانی کاربردی افعال مزید (باب‌های افعال، تفعیل و مفاعله) در نهج‌البلاغه»‌ پژوهشی نظری است که به روش تحلیلی – توصیفی نمونه‌هایی از افعال مزید را با بهره‌گیری از منابع لغوی و شرح‌های نهج‌البلاغه از نظر معانی کاربردی مورد بررسی قرار داده است. داده های پژوهش نشان دهنده ی آن است که باب‌های افعال و تفعیل نسبت به دیگر ابواب بیشترین کاربرد را در نهج البلاغه داشته و کاربست افعال مزید در هر یک از بابها از جمله بابهای افعال، تفعیل و مفاعله کاملاً منطبق با مقتضای حال و اهداف خطبه ها، نامه ها و پاره گفتارها بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the practical meanings of more verbs (chapters of verbs, verbs and verbs) in Nahj al-Balaghah

نویسنده [English]

  • ali osat khanjani
Assistant Professor of Islamic Education, Islamic Azad University, Chalous Branch
چکیده [English]

Nahj al-balagha is second epistemological source of Islam. This excellent manuscript in addition to ideological function that is concerned with its context, because of rhetoric and aesthetic value has literature function too. This latter trait is because of presence of elements such as usage of additional verbs for creating implications correspondent by situations. This article by title “survey of practical implications of additional verbs (efaal, tafeel and mofaele) in Nahj al-balagha” is a theoretical research with an analytical-descriptive method that surveyed instances of additional verbs by use of verbal sources and interpretations of Nahj al-balagha on practical implications of additional verbs. Researcher by analyzing data concluded: first: additional verbs in Nahj al-balagha have the most implications and efaal and tafeel are used predominantly. Second: practical implications of additional verbs implies capacity of Arabic language in making new words from one source and development of realm of implications. Third, practical implications of additional verbs are accord with conditions and aims of sermons, letters and aphorism

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nahj al-balagha
  • additional words
  • practical implications
  • situation