کاربردشناسی تقابل فکری-زبانی در انگاره‌های شعری ودیع سعاده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری

10.29252/jalc.2021.101981

چکیده

جهان معاصر توسط اندیشه‌ها و گفتمان‌های مختلف احاطه شده و رودررویی آرا، عقاید و مکاتب فکری در این دوران از موضوعات مهم در ادبیات و هنر معاصر است. شعر و ادبیات، تبلور چنین آراء متضاد و متناقضی است که با بررسی آن می‌توان به جهت‌های فکری متخاصم جهان معاصر دست یافت. ودیع سعاده از شاعران توانمند ادبیات معاصر لبنان، با گرایش پست‌مدرنیستی است. اشعار او آیینۀ جریانات اجتماعی و فکری رایج جهان امروزی است که برای انسان کنونی به ویژه جامعه و انسان عربی مهم است. این مقاله سعی می‌کند با روش توصییفی – تحلیلی، با بررسی انگاره‌های متضاد در تعابیر شعری، به سبک زبانی، تفکّر حاکم و جهان‌بینی شاعر در شعر دست یابد. نتیجه نشان می‌دهد که عصر پست مدرنیسم به سبب تضارب آراء و اختلاف میان عقاید مختلف، دورۀ رقابت میان رویکردهای فکری و اجتماعی است که این امر ضرورت تقابل در سطح واژگان و تعابیر را ایجاب می‌کند. ودیع سعاده در همین راستا تقابل‌های معنایی مختلف را در خصوص اصلی‌ترین مفاهیم‌ جهان بینی معاصر از قبیل: آزادی، مرگ، پوچی، سردرگرمی، محیط زیست و غیره، در قالب انگاره‌های متضاد کلی و فراگیر به کار برده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pragmatics of the Semantic-linguistic Opposition in the Poetic Ideas of Wadih Sa'adeh

نویسندگان [English]

  • Elaheh Sattari 1
  • Hosein Shamsabadi 2
  • Hojjat allah Fasanghari 2
  • Abbas Ganjali 2
1 PhD student of Arabic language and literature At Hakim sabzevari
2 Associate Professor of Arabic Language and Literature, Hakim Sabzevari University
چکیده [English]

The world of contemporary art and literature is filled with different ideas and discourses, where clash of opinions and schools of thought is of great importance. Poetry and literature are the embodiments of such contradictory views, where one can grasp these opposing viewpoints in the contemporary world by investigating them. Wadih Sa'adeh is one of the most prominent poets of the contemporary Lebanese literature, with postmodernist attitudes. His poems reflect the common social and intellectual currents in the world today and are important for the modern man, and especially for the Arab men and their society. This article is an attempt to understand the poet’s linguistic style, dominant views and his worldview through examining the conflicting ideas in his poetry. The result shows that the age of postmodernism is a period of competition between intellectual and social approaches due to the conflict of opinions, which leads to conflict at the level of words and interpretations. In this regard, Wadih Sa'adeh has adopted various semantic oppositions in relation to the major contemporary worldview such as freedom, death, absurdity, confusion, the environment, etc. in the form of general opposing ideas and concepts. It is worth mentioning that the present article uses the descriptive-analytical research methodology. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semantic opposition
  • Linguistic opposition
  • Contemporary worldview
  • Wadih Sa'adeh
  • Semantic idea