دوره و شماره: دوره 11، شماره 23، اسفند 1400، صفحه 7-362