بررسی استعارۀ مفهومی در آیات دالّ بر تجسّم اعمال

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی

10.29252/jalc.2022.225355.1087

چکیده

از منظر معناشناسان شناختی استعاره، منحصر در زبان و واژگان نیست بلکه مفهومی فراگیر می‌یابد و به صورت استعارۀ مفهومی – که در آن یک حوزۀ مفهومی بر اساس حوزۀ مفهومی دیگر فهمیده می‌شود- نمود می‌یابد. در استعاره مفهومی، بسیاری از مفاهیم، به خصوص مفاهیم انتزاعی، از طریق انطباق استعاری اطلاعات و انتقال دانسته‌ها نظم می‌یابد و دایرۀ گسترده‌ای از مفاهیم با بیانی جدید در اختیار مخاطب قرار می‌گیرد. یکی از مهم‌ترین آموزه‌های دینی قرآن کریم که مفاهیم انتزاعی را با ساختار استعاری، مفهوم‌سازی نموده، مسأله تجسم اعمال است که تحلیل و بررسی آیات  مربوط به آن می‌تواند زوایای نهفتۀ محتوایی و تناظرها و برجستگی‌های موجود در آن را فرادید مخاطب قرار دهد. این نوشتار با روش توصیفی– تحلیلی و با رویکرد شناختی، استعاره‌های مفهومی را در آن دسته از آیاتی که به طور صریح بر تجسم اعمال دلالت دارند و منطبق با الگوهای استعاری مطرح شده از سوی لیکاف و جانسون هستند، بر مبنای طبقه‌بندی استعاره‌های عینی به ذهنی در سه حوزۀ؛ ساختار بنیاد، شی‌ء بنیاد و جاندار بنیاد، مورد بررسی قرار داد و به این نتایج دست یافت که؛ بازنمایی آیات دالّ بر تجسم اعمال با حوزه‌های مبدأ؛ کالا، غبار پراکنده، غل و زنجیر و... با نام‌نگاشت‌هایی چون؛ عمل، کالا است، عمل مجرمان، غبار پراکنده است، عمل کافران، غل و زنجیر است و... سبب شده مفاهیم موجود در آنها ملموس‌تر و قابل فهم‌تر به مخاطب منتقل شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Conceptual Metaphor of the Verses related to the embodiment of deeds

نویسندگان [English]

  • Ali Aswadi 1
  • Maryam Atharinia 2
1 Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literature, Kharazmi University,
2 PhD Student Department of Arabic Language and Literature, Kharazmi University
چکیده [English]

in consideration of cognitive semantics, Metaphor is Not limited to language and vocabulary it finds a pervasive meaning and is expressed as a conceptual metaphor Where one conceptual domain is understood based on another conceptual domain in conceptual metaphor, Many abstract concepts find order through metaphorical adaptation of information and transfer of knowledge and available to the reader a wide range of concepts with a new expression. One of the most important religious teachings of the holy Quran conceptualized abstract concepts with metaphorical structure, is a matter of embodying actions and can Show to the reader review the verses related to it the hidden angles of the content and the correspondences and highlights in it. This article is a descriptive-analytical method and with a cognitive approach examined conceptual metaphors in those verses indicate the embodiment of deeds explicitly which corresponds to metaphorical patterns by Lycaf and Johnson and Based on the classification of objective and subjective metaphors and achieved in three areas; foundation structure, the object of the foundation and the living thing of the foundation. the results that represent the above verses with areas of origin, commodity, scattered dust, shackles and with metaphorical expressions such as, action is a commodity, the action of the criminals are scattered dust, the action of the disbelievers is shackles and... caused concepts in them transferred to the reader more tangible and understandable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Quran
  • embodiment of deeds
  • Cognitive semantics
  • Conceptual metaphor
  • Objective to mental metaphor