حوزه‌های جغرافیایی و تأثیر آنها در تحوّل ساختار زبان عربی معیار (مطالعه موردی سرمقاله و نثر خبری در مطبوعات روز عربی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه ایلام

10.29252/jalc.2022.225354.1086

چکیده

اگر وسایل ارتباط‌ جمعی، کلمات جدیدی را خلق کند، واژگان بسیاری وارد  زبان می‌شود. ازجمله واژگان عامیانه و بیگانه مهاجم. شکی نیست مطبوعات سهم قابل توجهی از تاثیر جغرافیا را بر دوش دارد و با ویژگی‌های منطقه‌ای متمایز و شناخته می‌شود. پژوهش حاضر در نظر دارد به بررسی دو دسته از مطبوعات کشورهای عربی که دارای رویکرد سنتی و متجدد هستند بپردازد. کشورهایی که به دلیل حاکمیت گسترده نهادهای دینی، رویکرد سنتی دارند و از رسانه‌های غربی تاثیر کمتری پذیرفته‌اند و هنوز از منابع دینی سنتی و فرهنگ دینی سیراب می‌شوند و رابطه بیشتری با متون کلاسیک عربی دارند. مانند عربستان، لیبی و اردن؛ و مطبوعات کشورهایی که به تجدید و نوگرایی گرایش بیشتری دارند. مانند الجزائر، تونس، سودان، فلسطین، عمان و لبنان. پژوهش حاضر می‌کوشد با روش توصیفی – تحلیلی، ساختارشکنی‌ موجود در متون خبری را یافته و در اختیار پژوهشگران قرار دهد تا اصحاب رسانه را وادارد با غنی‌سازی ظرفیت‌های زبان عربی و بهره‌مندی از تمامی امکانات آن، زمینه‌های رشد و بالندگی مطبوعات عربی را فراهم آورند. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد آن دسته از زبان مطبوعاتی که به زبان عربی معیار یا زبان فصیح قدیم با محوریت قرآن کریم گرایش دارند، خطای نحوی کمتری داشته و میل به کاربست واژگان عامیانه و سبک بیگانه در آن‌ها کم‌تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geographical areas and their impact on the formation of the standard Arabic language (Case study of news editorials and prose in the Arabic daily press)

نویسندگان [English]

  • Reza Nazemian 1
  • Yasra Shadman 2
1 Professor, Department of Arabic Language and Literature, Allameh Tabataba’i University
2 Asistant professor in Department of Arabic language and literature of ilam university
چکیده [English]

If the media creates new terms, they will add many words to the dictionary of people's lives, including foreign and slang words. There is no doubt that the press has a large share of the influence of geography and is distinguished by its regional characteristics. The present study intends to examine two categories of newspapers in Arabic countries that have a traditional and modern approach country far from the West, such as Saudi Arabia, Libya, and Jordan, have a traditional view, and newspapers with a new, pro-Western approach such as Algeria, Tunisia, and Palestine and Lebanon. The importance of this research is to find the deconstructions in the news texts and provide them to other researchers to force the media to enrich the capacities of the Arabic language and take advantage of all the possibilities of this language, the grounds for the growth and development of the Arabic press. Provide. The results of this study show that the language of newspapers that have a tendency to traditional style and standard language and are geographically far from Western countries, unlike modern newspapers in Arab countries that are spatially close to Western countries. The more, the fewer syntactic errors are seen in them, and also the desire for slang words and foreign style is less expressed in them. The research findings indicate that the influence of countries such as Algeria, Tunisia, and Sudan from Western countries is a product of their geographical proximity to the West.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Standard Arabic languages
  • Arabic grammar
  • Traditional Press Language
  • Modern Press Language
  • Patterns of deviation from the standard language