نقد و بررسی تأثیر بن‌مایه‌های فکری فرمالیسم در نظریه‌های ادبی ادونیس

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد

10.29252/jalc.2021.101984

چکیده

مکتب ادبی فرمالیسم یکی از مهم‌ترین مکتب‌های پیشرو و شالوده شکن در نقد ادبی جهان بوده است. این مکتب با ظهورش بسیاری از اصول سنتی در عرصه‌ی نوشتار و سنت‌های ادبی را تحت‌الشعاع قرارداد. فرمالیست‌ها به مسئلۀ فرم، زبان ادبی و... بسیار توجه می‌کردند تا به هدف اصلی خود یعنی ادبیت دست یابند. ادونیس، شاعر و ناقد پرآوازۀ عرب، ازجمله برجسته‌ترین نظریه‌پردازان ادبی معاصر به شمار می‌رود که تأثیرپذیری و الهام گرفتن از مکاتب گوناگون را منبعی در جهت گسترش و غنای دیدگاه‌های ادبی خود به کار گرفته است. فرمالیسم از مهم‌ترین مکاتب غربی است که می‌تواند بر روی نظریات ادبی وی تأثیر فراوانی نهاده باشد. لذا در پژوهش حاضر بر آنیم که نظریه‌های ادبی ادونیس را از منظر همخوانی با مبانی فرمالیستی مورد نقد و بررسی قرار دهیم. روشی که ما در این پژوهش بهره گرفتیم، تحلیلی - توصیفی با استفاده از ابزار تطبیق و مقایسه است که الگوی آن مزجی میان رویکرد فرانسوی و آمریکایی است. برای این منظور در بحث اصلی مقاله به‌ کاوش سخنان ادونیس، در رابطه با نحوه تأثیرپذیری‌اش و نیز بررسی مهم‌ترین مبانی مشترک و متفاوت میان دیدگاه‌های ادبی وی با فرمال‌ها پرداختیم و در خاتمه به این نتیجه رسیدیم که در سخنان و دیدگاه‌های ادبی ادونیس شواهد متعددی وجود دارد که می‌تواند گواهی بر شناخت و تأثیرپذیری‌اش از فرمال‌ها باشد. ازجمله اصلی‌ترین شواهدی که رنگ و بوی فراوانی از دیدگاه‌های فرمالیستی در آن دیده شد، نقش بارز زبان ادبی در دیدگاه‌های ادونیس و نیز تلاشش برای افزون نمودن ادبیت متن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical study of the intellectual foundations effect of the Formalism school on Adonis’s literary theories

نویسندگان [English]

  • Seyed Hosein Seyedi 1
  • Ahmad Reza Heidarian Shahri 2
  • Somayeh Big ghalejoghy 3
1 Professor of Arabic Language and Literature, Ferdowsi University of Mashhad
2 Associate Professor of Arabic Language and Literature, Ferdowsi University of Mashhad
3 PhD student of Arabic Language and Literature, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

The formal literary school was one of the most important pioneering and deconstructive schools in international literary criticism. With its emergence, this school influenced many traditional principles of writing and literary traditions. The Formalists paid great attention to the issue of form and literary language, etc to achieve their main goal, which is literariness; Adonis, was regarded the poet, and famous Arab critic among the most prominent contemporary literary theorists, who have used the impression and inspiration from various schools as a source for expansion and richness of their views, in the meantime, Formalism is the most important western schools that are likely to have an abundant impact on the Adventist's theories. Therefore, in the present study, we want to critique his views from the perspective of compatibility with formalist principles. The method that we used in this study is analytical and descriptive using comparison tools, the model of which is a combination of the French and American approaches; For this purpose, in the main discussion, we searched for the words of Adonis, regarding his influence, and also examined the most important commonalities and differences between his literary views and formalities and finally, we concluded that there are several shreds of evidence in Adonis's words and views that can be a testimony to his knowledge and influence on the Formalists. One of the main pieces of evidence in which several flavors have been seen from their views is the prominent role of literary language in Adonis's views and his attempt to increase the literariness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • influence
  • literary theories
  • Adventist
  • Formalism School
  • intellectual foundations