جلوه‌های پایداری در برخی آثار سحر خلیفه

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

ادبیات پایداری نوعی از ادبیات متعهد است که از طرف پیشروان فکری جامعه به‌وجود می‌آید در برابر تهدیداتی که حیات مادی و معنوی را به خطر می‌اندازد. این گونة ادبی با زبانی صریح بیان می‌شود و با توجه به شرایط و مقتضیات هر دورة تاریخی، جلوه‌ و نحوة بروز و ظهور آن می‌تواند متفاوت با دورة دیگر باشد. ادب مقاومت فلسطین یکی از پرشورترین و دردآلودترین ادبیات‌ مقاومت جهان است. سحر خلیفه از نویسندگان مشهور مکتب واقع‌گراست که در میان فریادها و صفیر گلوله‌ها به‌زیبایی، مصائب و مشکلات جامعة فلسطینی را بیان می‌کند. وطن-پرستی، ایجاد امید، توجه به فرهنگ بومی، دعوت به بیداری زن، از مهم‌ترین مضامین پایداری در رمان‌های وی می‌باشد. او مشارکت زن را جزء جدایی ناپذیر از مسئلة مقاومت می-داند. این پژوهش به شیوة تحلیل‌محتوا به بررسی مضامین پایداری در دو رمان الصبار و عباد الشمس می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها