روابط بینامتنی نهج‌البلاغه با آثار امین‌الریحانی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده

براساس نظریة بینامتنیت هر متنی متشکل از عناصری است که ساختة ذهن نویسنده و نگارند‌‌گان دیگری -است که مستقیم و غیرمستقیم در آن متن دخالت دارند. از سوی دیگر ارائة تحلیل درستی از سیر تطور ادبیات عربی بدون توجه به فرهنگ گذشتة عربی امکان‌پذیر نیست. در این جهت امین الریحانی که بی‌شک یکی از شخصیت‌های مؤثر در نهضت ادبی معاصر به‌خصوص در حوزة ادب مهجر و قصیدةالنثر است، مورد تحلیل قرار گرفته‌است. تأثیرپذیری امین‌الریحانی از نهج‌البلاغه در نوشته‌های او به چشم می‌خورد، نمونه‌های این تأثیرپذیری در این مقاله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها