تحلیل محتوایی و ساختاری قصیده‌ی «مشعل الثورتین» از «جوزف الهاشم»

نوع مقاله : مروری

نویسنده

الأستاذ المساعد فی اللغۀ العربیۀ و آدابها بجامعۀ رازی بکرمانشاه

چکیده

یکی از شاعران برجسته ی مسیحی، جوزف الهاشم، شاعر لبنانی روزگار ما می باشد که در ژرفای شعر متعّهدش، پیوندی از اندیشه های مسیحی و ارزش های حسینی ارائه می دهد. همو توانسته است، دوستی و ارزش های قیام حسین را با روح پایداری، جهاد و آزادیخواهی ملت های عربی بویژه لبنان و فلسطین، پیوند دهد. وی با یادآوری هدفهای قیام حسینی، ملت های اسلامی و عربی را به خیزش و پایداری در برابر رژیم صهیونیستی فرا می خواند. محورهای اساسی این پژوهش، عبارتند از؛ الف) پیشگفتاری درباره‌ی کلیّات پژوهش و معرفی شاعر و اشاره‌ای کوتاه به برخی از شاعران مسیحی معاصر که به مدح یا رثای اهل بیت(ع) پرداخته اند. ب) پردازش و تحلیل موضوعی و ساختاری شعر عاشورایی جوزف الهاشم با محوریّت قصیده ی «مشعل الثّورتین».. یافته‌ی اساسی این بخش از پژوهش، چنین است که سبک شعری جوزف الهاشم در شعر عاشورائی از دو گونه‌ی تقلید و نوآوری برخوردار است. بکارگیری صور خیال، بویژه استعاره، بهره گیری از قرآن کریم و حدیث شریف و نیز زبان شعری فاخر و استوار از دیگر ویژگی های ساختاری شعر او در ادب عاشوارایی است.

کلیدواژه‌ها