تحلیل کهن الگوهای" نقاب" و" سایه" در لافتات 1 احمد مطر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه مازندران

چکیده

نظریۀ کهن الگو که کمتر از یک قرن قبل، توسط یونگ در روانشناسی تحلیلی مطرح گردید، بهبررسی جنبه های ناخودآگاه جمعی در بشر میپردازد و رفتار افراد را بر اساس آن مورد تحلیل قرار میدهد .از بین کهن الگوها، نقاب و سایه، با مفهوم خاص خود در خور توجه هستند . نقاب، در و اقع شخصیتبیرونی فرد است که با آن در اجتماع حضور مییابد و سایه، شامل تمام غرایز بدوی و حیوانی ماست کهسعی در پنهان کردن آن داریم. احمد مطر، جزء شاعرانی است که با توجه به شرایط نابسامان سیاسی واجتماعی حاکم بر جوامع عربی به ناخودآگاه جمعی پناه برده و برای بیان دیدگاه های انتقادیاش، بیشتر بهبیان جنبه های منفی نقاب و سایه میپردازد. با توجه به نمودی که این کهن الگوها در انسان های افکارمطر دارند، در این جستار، به بررسی این کهن الگوها، چگونگی خود نمایی تبعات منف ی نقاب و سایه دراشعارش و ارائۀ راه حل مناسب برای گذر از جنبههای منفی آن، از دیدگاه وی پرداخته شد. نتیجه پژوهشنشان میدهد مطر در اکثر موارد، فقط به بیان نقابهایی چون زهد، متانت، پاکدامنی و غیره و سایه هاییچون کور دلی، پستی، ترس و ذکر پیامدهای ناشی از جنبۀ منفی آنها که منجر به عدم یکپارچگیشخصیت میشود، بسنده کرده و کمتر به ارائۀ راهحل برای گذر از این کهن الگو ها و رسیدن به خودپرداخته است.

کلیدواژه‌ها


 1. - إبن أبی سلمی، زهیر، ( 1998 )، دیوان، شرح و تحقیق حجر عاصی، بیروت: دار الفکر العربی.
 2. - امامی، نصرالله، ( 1377 )، مبانی و روش های نقد ادبی، تهران: جامی.
 3. تحلیل غزلیات حافظ شیرازی بر » ،( - باقری خلیلی، علی اکبر و منیره محرابی کالی، ( 1390
 4. فصلنامۀ پژوهش های ادبی، سال 8، شماره 31 و ،« اساس نظریۀ نقاب و سایۀ ک. گ. یونگ
 5. .50- 32 ، صص 33
 6. - پالمر، مایکل، ( 1385 )، فروید، یونگ و دین ، مترجمان: محمد دهگان پور و غلامرضا
 7. محمودی، تهران: رشد.
 8. - الجیوسی، سلمى الخضراء، ( 2007 )، الإتجاهات و الحرکات فی الشعر العربی الحدیث، ترجمة :
 9. عبدالواحد لؤلؤة، الطبعة الثانیة، بیروت: مرکز دراسات الوحدة العربیة.
 10. - خزلی، فاطمه، ( 1390 )، مؤلفه های هنری در شعر احمد مطر، چاپ اول، ایلام: جوهر حیات.
 11. نقد و تحلیل کهن الگوی » ،( - روضاتیان، سیده مریم و سید علی اصغر میر باقری فرد، ( 1389
 12. .142- مجلۀ بوستان ادب، شمارة سوم: صص 121 ،« نقاب با توجه به رفتارهای ملامتی
 13. - شاملو، سعید، ( 1388 )، مکتب ها و نظریه ها در روان شناسی شخصیت، چاپ نهم، تهران: رشد.
 14. - شولتز، دوان و سیدنی الن شولتز، ( 1390 )، نظریه های شخصیت، ترجمۀ یحیی سید محمدی،
 15. تهران: ویرایش.
 16. - عبدالقادر، حسین و محمد احمد النابلسی، ( 2002 )، التحلیل النفسی ماضیه و مستقبله، دمشق :
 17. دار الفکر.
 18. - غیاثی، محمد، ( 1382 )، نقد روان شناختی متن ادبی، تهران: نگاه.
 19. - غنیم، کمال أحمد، ( 1998 )، عناصر الإبداع الفنی فی شعر أحمد مطر، القاهرة: مکتبة مدبولی.
 20. - فرای، نورتروپ، ( 1377 )، تحلیل نقد، ترجمۀ صالح حسینی، تهران: نیلوفر.
 21. - فضیلت، محمود، ( 1390 )، اصول و طبقه بندی نقد ادبی، تهران: زوار.
 22. - محمدی، علی و مریم اسمعلی پور، ( 1391 )، بررسی تطبیقی کهن الگوی نقاب در آراء یونگ و
 23. رد پای آن در غزل های مولانا(غزلیات شمس)، فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی ،شماره 26 : صص 151
 24. نشریۀ ادبیات « مفهوم آزادی در شعر احمد مطر » ،( - مجیدی، حسن و محمد حیدری، ( 1390
 25. .518- پایداری، ش 4: صص 505
 26. - المتنبی، أبوالطیب، ( 1997 )، دیوان، بشرح العلامة أبی البقاء العکبری البغدادی، ضبَط نصوصه و
 27. أَعد فهَارسِه و قدَم لهَ عمر الفاروق الطباع، الجزء الثانی، بیروت: شرکة دار الأرقم بن أبی
 28. الأرقم.
 29. - ألمعری، أبوالعلاء، ( 2004 )، دیوان سقط الزند، شرح و تعلیق یحیی شامی، بیروت: دارالفکر
 30. العربی.
 31. - مطر، أحمد، ( 2008 )، ألاعمال الشعریة الکاملة، لندن، دارالمحبین.
 32. - یونگ، کارل گوستاو، ( 1377 )، انسان و سمبولهایش، ترجمۀ محمود سلطانیه، تهران: جامی.
 33. )، روان شنا سی ضمیر ناخودآگاه، ترجمه محمدعلی امیری، تهران: ) ،------------ -
 34. علمی و فرهنگی.
 35. )، انسان و سمبولهایش، ترجمه محمود سلطانیه، تهران: جامی. ) ،------------ -
 36. - یونغ، کارل غوستاو، ( 1997 )، علم النفس التحلیلی، ترجمة: نهاد خیاطة، لازقیه، دار الحوار