دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، اسفند 1394 
تحلیل و بررسی خطبۀ «اشباح» از منظر نقد فرمالیستی

صفحه 213-249

سید رضا میر احمدی؛ علی نجفی ایوکی؛ نیلوفر زریوند