بررسی و تحلیل اشعار تعلیمی سلیمان العیسی در حوزه ادبیات کودک

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

ادبیات کودک رویکرد جدیدی است که در سالهای اخیر بسیاری از نویسندگان و شاعران کشورهایجهان به آن پرداخته اند، اینان معتقدند که کودکان به عنوان قشر بنیادی و مهم جامعه، نقش حیاتی درسرنوشت جوامع ایفا میکنند. از این رو، بسیاری از ادیبان این گونه ی ادبی را، ابزاری برای آماده ساختنکودکان و اجتماعی نمودن آنها برای بر عهده گرفتن نقش های اجتماعی در آینده می دانند و معتقد هستند کهآگاه سازی و تربیت درست کودکان، ضامن پیشرفت کشورها خواهد بود. در جهان عرب، بعد از جنگ ژ وئن1967 ، شاهد فعالیت های گسترده ای در زمینه ادبیات کودک هستیم. یکی از پیشگامان این حوزه، سلیمانالعیسی، شاعر معاصر سوریه است که تمام توان خود را در زمینه آشنا ساختن کودکان به مسائل آموزشی،تربیتی، فرهنگی و ملی به کار میگیرد. وی، در به کاربردن کلمات، در اشعار خود، دقت کافی کرده تا از یکسو، گنجینه لغوی کودک غنی شود و از سوی دیگر، کودکان به واسطه آشنایی با کلمات فصیح، حافظ میراثکهن عربی باشند. واژه، نقش اساسی در زندگی اجتماعی انسان دارد و تجارب نسل ها را بر دوش می کشد .سلیمان العیسی، معتقد است که دنیای امروز، دنیای آموزش کودکان است، زیرا کلید موفقیت جامعه در دستانکوچک آنان است. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، سعی شده است با بررسیاشعار سلیمان العیسی در حوزه ادبیات کودک، مضامین و راهکارهایی که وی در زمینه تربیت و آموزش وآگاهسازی کودکان به کار گرفته، مورد تحلیل و پژوهش قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


 1. - داود، أنس، ( 1993 )، ادب الاطفال فی البدء کانت الانشودة، دارالمعارف.
 2. قالب، زبان و مضمون شعری در ادبیات کودک کشور ایران و » ،( - جلالی، مریم، ( 1394
 3. .76- پژوهشنامه نقد ادب عربی، شماره 10 ، صص 55 « الجزایر
 4. - دیاب، مفتاح محمد،( 1995 )، مقدمة فی ثقافة و ادب الاطفال، مصر- کندا: الدار الدولیة للنشر و
 5. . التوزیع، ط 1
 6. - روؤف، علی، ( 1387 )، راهنمای نقد کتاب کودک و نوجوان، تهران: آییژ.
 7. - شعاری نژاد، علی اکبر، ( 1372 )، ادبیات کودکان، تهران: مؤسسه اطلاعات.
 8. - صبیح، ابراهیم، ( 2001 )، الاطفال فی التراث الشعبی العربی، عمان: أمانة عمان.
 9. - عبدالفتاح، اسماعیل، ( 2000 )، ادب الاطفال فی العالم المعاصر، مکتبة الدار العربیة للکتاب.
 10. جامعة البعث کلیة الاداب و العلوم ،« التناص فی شعر سلیمان العیسی » ،( - عبشی، نزار، ( 2005
 11. الانسانیة قسم اللغة العربیة، رسالة الماجیستر.
 12. (69/6) پژوهشنامۀ نقد ادب عربی شمارة 11
 13. بررسی و تحلیل اشعار تعلیمی سلیمان العیسی در حوزه ادبیات کودک 91
 14. - عیسی، راشد، ( 2007 )، شعر الاطفال فی الاردن، الاردن: أمانة عمان الکبری.
 15. - العیسی، سلیمان، ( 1996 )، دیوان الاطفال، دار النهضة.
 16. - ، ( 2009 )، کم أبقی مع الکلمة اطفال و الشعر و النثر، دمشق: منشورات هیئة
 17. العامة السوریة للکتاب.
 18. - کینگزبری، ماری، ( 1372 )، نظرگاهی چند بر نقد ادبیات کودکان، ترجمه عل ی روؤف، تهران:
 19. اورامان.
 20. - لوریا، ا.ر، یودوویچ، ف، ( 1368 )، زبان و ذهن کودک ، ترجمه بهروز عزب دفتر ی، تبری ز:
 21. انتشارات نیما.
 22. مجموعه مقالات ،« سیری در ادبیات کودکان و نوجوانان در ایران » ،( - ملکیان، شیما، ( 1385
 23. همایش ادبیات کودکان و نوجوانان، زنجان: دانشگاه آزاد اسلامی.
 24. سیر ادبیات کودکان و نوجوانان در » ،( - موسوی، فاطمه، هادی پور، اصغر، سمندری، ( 1387
 25. فصلنامه علمی ترویجی ادبیات فارسی، سال چهارم، شماره 11 بهار و تابستان، صص ،« ایران
 26. . 124 تا 143
 27. دانشگاه فردوسی ،« ادبیات کودک در ادبیات معاصر ع ربی » ،( - نظام دوست، اکرم، ( 1390
 28. مشهد، دانشکده ادبیات و علوم، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد.
 29. مقاله درباره ادبی ات کودکان، ،« شعر کودکان و نوجوانان » ،( - یمینی شریف، عباس، ( 1372
 30. تهران: اورامان.