رئالیسم جادویی در رمان عالم بلا خرائط اثر عبد الرحمن منیف و جبرا ابراهیم جبرا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه مازندران

چکیده

رئالیسم جادویی یکی ازانواع رئالیسم است که در قرن اخیر مورد توجه گروهی از نویسندگان واقعشده است. از عالم ماوراءالطبیعه خبر میدهد و هدف اساسی آن برخورد کردن با اسراری است که زیرپدیدههای واقعی مخفی شده است. رئالیسم جادویی در رمان به این معناست که همه عناصر داستانطبیعی است و تنها یک یا چند عنصر جادویی و غیرطبیعی در بافت داستان وجود دارد. در واقع داستانی کهاز این منظر بررسی میشود سر مبهم جامعه را در بطن واقعیت نمایان میکند، بدون این که این سر راشرح و بسط دهد. این پژوهش بر آن است تا رئالیسم جادویی را در رمان عالم بلا خرائط (دنیای بدوننقشه) اثر عبدالرحمن منیف و جبرا ابراهیم جبرا مورد بررسی قرار دهد و اثبات نماید که توصیف جزئیاتیک اتفاق توسط یکی از شخصیتهای داستان، بیان عناصر ماوراءطبیعی مثل ارواح خاندان راوی داستانیا پیشبینی و غیبگویی حوادث در داستان که دلیل بر آگاهی از وقایع فوق طبیعی دارد، تاریخی بودنبخش واقعی داستان، استفاده از جادو برای مقابله با بی عدالتیهای موجود در جامعه، کشف و توصیفعناصر ماوراء و برتر از واقعیت، دوگانگی شخصیت درعالم واقع و خیال، درکنار مطرح کردنشخصیتهایی مثل عمه نصرت و شخصیت خود راوی که دائماً درگیر خیالاتش است ، نشان از وجودرنگی از خیال و جادو در بستر واقعی داستان دارد که به کمک مؤلفههای ذکر شده می توان مشکلاتجامعه را به شیوه ای جدیدتر به خواننده نشان داد و داستان را برای او مهیجتر و ذهن او را بیشتر درگیراتفاقات و حوادث داستان کرد.

کلیدواژه‌ها


 1. -أبو احمد، حامد، ( 2009 )، الواقعیة السحریة فیِ الروایة العربیة، قاهره: مجلس الأعلی للثقافة.
 2. نشر یه سمرقند ، ،« جبرا ابراهیم جبرا نویسنده ای ازفلسطین » ،( -پروین گنابادی، بهرام، ( 1386
 3. .243- شماره 17 ، صص 232
 4. مترجم ربابه بسام علی، ادبیات ،« فغان شمع درصحرای سکوت » ،( -زغول، محمد احمد، ( 1383
 5. .81- و فلسفه، شماره صص: 80
 6. -سید حسینی، رضا، ( 1385 )، مکتبهای ادبی، تهران: انتشارات نگاه.
 7. : فصلنامه هنر، شماره 75 ،« رئالیسم جادویی واقعیت خیال انگیز » ،( -شوشتری، منصوره، ( 1387
 8. .43- صص 32
 9. بیروت، مجله المستقبل العربی، کانون ،« دراسة کتب مدن الملح » ،( -عبد الغنی، مصطفی، ( 1990
 10. .163- الثانی: صص 152
 11. -فضل، صلاح، ( 1995 )، منهج الواقعیة فی الإبداع الأدبی، قاهره: دارالمعارف.
 12. . مجله رودکی، شماره 16 ،« رئالیسم جادویی » ،( -قهرمانلو، ماندانا، ( 1386
 13. حب » تجلی پسامدرنیسم در رمان » ،( -مشایخی، حمیدرضا و فاطمه اصغرپور، ( 1391
 14. .200- لسان مبین، سال چهارم، شماره 9، صص 183 ،« عبدالرحمان منیف « المجوسیة
 15. فصلنامه فرهنگی، مجله تخصصی ،« غرب در آثار عبدالرحمان منیف » ،( -ملایری، یدالله، ( 1386
 16. . فرهنگی ویژه آشنایی باسوریه، شماره 5
 17. -منیف، عبدالرحمن؛ جبرا ابراهیم جبرا، ( 1992 )، عالم بلا خرائط ، بیروت: المؤسسة العربیه
 18. للدراسات والنشر؛ المرکز الثقافی العربی للنشر والتوزیع.
 19. -میرصادقی، جمال، ( 1377 )، واژه نامه هنر داستان نویسی، تهران: مهناز.
 20. « البحث عن و لی د مسعود » بیگانگی در داستان » ،( -ناظری، حسین و راضیه خسروی، ( 1392
 21. - مجله زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 8: صص 137 ،« جبرا ابراهیم جبرا
 22. .163
 23. ،« بررسی رئالیسم جادویی وتحلیل رمان اهل غرق » ،( -نیکو بخت، ناصر؛ مریم رامین نیا، ( 1384
 24. .153- فصلنامه پژوهش های ادبی، شماره 8: صص