نقد و بررسی کتاب البلاغة والتطبیق (مؤلفان: احمد مطلوب، کامل حسن البصیر)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

کتاب البلاغة والتطبیق اثری است با محوریت بلاغت عربی. تألیف این اثر تلاشی است به منظور آشناسازی دانشجویان رشته زبان و ادبیات عربی با اصول و قواعد کلاسیک بلاغت نزد عرب.نویسندگان این کتاب تنها بررسی اصول بلاغت عربی را که همواره در کتب بلاغی مورد اشاره قرار گرفته است، کافی ندانسته و سعی بر آن دارند که با اتخاذ رویکردی تحلیلی ـ تطبیقی، علاوه بر بررسی مجدد اصول بلاغت و گاه تلاش برای بازنگری در آن، شیوه صحیح تطبیق این اصول بر متون نظم و نثر را به دانشجویان آموزش دهند و بدین منظور پس از ارائه مطالب سنتی بلاغت عربی و بازآموزی آن، با آوردن نمونه‌هایی از شعر و نثر عربی تحت عنوان تطبیقات، یادگیری این اصول توسط دانشجویان را محک می‌زنند.این مقاله تلاش دارد با بررسی دقیق این اثر، در رویکردی بی‌طرفانه و با رعایت اصول منطقی نقد علمی، میزان پایبندی نویسندگان این اثر را به معیار‌های علمی نگارش کتاب و استفاده از ابزار‌های آن برای تحقق اهداف آموزشی بررسی و ارزیابی کرده، میزان برخورداری این کتاب را از ویژگی‌های یک اثر فنی و تخصصی مشخص کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of the book "Al-balaghah wa Al-tatbiq" (Authors: Ahmad matloub and kamil hasan albasir)

چکیده [English]

"Al-balaghah wa Al-tatbiq" is a work based on Arabic rhetoric. The composition of this work is an attempt to orient students of Arabic Language and Literature to the principles and rules of classical Arabic rhetoric.
The authors of this book believe that study of Arabic rhetoric principles - that have always been mentioned in the rhetorical books- is not enough and they have tried with a comparative analysis approach, in addition to re-examining the principles of rhetoric and trying to revise it, teach students the correct method of implementing these principles into poetry and prose texts. For this purpose, after presentation and retraining of traditional Arabic rhetoric, with bringing samples of Arabic prose and poetry, entitled "adaptive", examine learning these principles by the students
This article attempts with a careful study of this work, in impartial approach and considering the logical principles of scientific criticism, measure the proportion of authors to the scientific standards of book writing and using its tools to achieve educational goals, and determines having this book the characteristics of a technical and professional work.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Arabic rhetoric
 • Ahmad matloub
 • kamil hasan albasir
 • Al-balaghah wa Al-tatbiq
 1. الجارم، علی، و مصطفی أمین، د. ت، البلاغة الواضحة البیان ـ المعانی ـ البدیع، قاهرة: دار المعارف.
 2. ضیف، شوقی، 1965، البلاغة تطور وتاریخ، چ 9، قاهرة: دار المعارف.
 3. القزوینی، الخطیب، 2008، الإیضاح فی علوم البلاغة، تحقیق: غرید الشیخ محمد و إیمان الشیخ محمد، بیروت ـ لبنان: دار الکتاب العربی.
 4. المراغی، أحمد مصطفی، 1993، علوم البلاغة (البیان والمعانی والبدیع)، چ 3، بیروت ـ لبنان: دار الکتب العلمیة.
 5. مطلوب، احمد و کامل حسن البصیر، 2011، البلاغة والتطبیق، چ 3، بیروت ـ لبنان: مطابع بیروت الحدیثة.
 6. الهاشمی، احمد، 1999، جواهر البلاغة فی المعانی والبیان والبدیع، ضبط: یوسف الصمیلی، بیروت: مکتبة العصریة.
 7. پایگاه‌ دانشگاه بصره: http://uobasrah.edu
 8. پایگاه‌ دانشگاه بغداد: coeduw.uobaghdad.edu.iq