تحلیل و بررسی کتاب «بنیة النص السردی من منظور النقد الإدبی»

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیدهدر این نوشتار تلاش شده است تا با معرفی کتاب «بنیة النص السردی من منظور النقد الأدبی» و بررسی انتقادی ساختار و محتوای آن، جایگاه این اثر در میان پژوهش های صورت گرفته در زمینه ادبیات داستانی و نظریه های روایت، مورد ارزیابی کمی و کیفی قرار داده شود. بر این اساس در گام نخست با بهره گیری از رویکردی علمی و کاملا منصفانه جایگاه این اثر در فضای علمی روایت شناسی، نوآوری و دستاوردهای آن بر صاحبان اندیشه مورد بررسی قرار گرفته و در گام بعدی با نگاهی عمیق و موشکافانه به محتوا و درونمایه این کتاب، کانونی ترین موضوعات، اهداف، پیش فرض ها و مبانی نظری همراه با دستاوردهای آن مورد تحلیل قرار گرفته است و پس از تبیین و تحلیل ساختاری و محتوایی این اثر تلاش شده است کتاب مورد بحث از دو منظر درون ساختاری و برون ساختاری در ترازوی ارزیابی و نقد علمی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing and Investigating the Book Narrative Structure of Texts from the Perspective of Literary Criticism written by Hamid Lehamdani

چکیده [English]

Abstract
In the present study, it has been tried that by introducing the book Narrative Structure of Texts from the Perspective of Literary Criticism (بنیة النص السردی من منظور النقد الادبی) and investigating critically its structure and content, the status of this work be qualitatively and quantitatively evaluated among the studies conducted on fictional literature and theories of narration. In this regard, in the first step, utilizing scientific and nonbiased approaches, the status of this work in the scientific space of narratology, innovations and achievements by scholars were investigated and in the next step, with a deep and close view to the content and theme of this book, the most canonical issues, aims, presumptions, and theoretical basics along with its achievements were analyzed. After explain and analyzing the book both in terms of structure and content, it was tried that the book be scientifically evaluated and criticized from the two inter-structural and infrastructural perspectives.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: narration
 • Hamid Lehamdani
 • narrative structure of texts
 • book review
 • structuralist criticism
 1. -أبو هیف، عبدالله (2000). النقد الأدبی الجدید، اتحاد کتاب العرب، ط.1،دمشق.
 2. -بن جمعة، بوشوشة (2012). النقد الروائی فی المغرب العربی اشکالیة المفاهیم وأجناسیة الروایة، مؤسسة الانتشار العربی،د.ط، بیروت.
 3. -ستولنیتز، چیرروم (2006). النقد الفنی دراسة جمالیة فلسفیة، دار الوفاء لدنیاالطباعة والنشر، ط3،مصر.
 4. -الخطیب، إبراهیم (1982). نظریة المنهج الشکلی، نصوص الشکلانیین الروس، الشرکة المغربیة للناشرین المتحدین، ط1،مغرب.
 5. -عیلان، عمر (2010). النقد العربی الجدید مقاربة فی نقد النقد، منشورات الاختلاف،ط2، الجزائر.
 6. -عزام، محمد(2003).تحلیل الخطاب فی ضوء المناهج النقدیة المعاصرة، اتحاد کتاب العرب، ط2، دمشق.
 7. -لحمدانی، حمید (1991).بنیة النص السردی من منظور النقد الادبی، المرکز الثقافی، ط1، بیروت.
 8. -مرتاض، عبدالملک (1998). فی نظریة الروایة بحث فی تقنیات السرد، عالم المعرفة،ط1، الکویت.