تحلیل انتقادی کتاب « المذاهب الأدبیة و النقدیة عند العرب و الغربیین »

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

پژوهشکده علوم انسانی

چکیده

نوشته حاضر به معرفی و بررسی ساختاری و محتوایی کتاب « المذاهب الأدبیة و النقدیة عند العرب و الغربیین» اثر دکتر محمد شکری عیاد می پردازد و این اثر را با توجه به مؤلفه های تعریف شده یعنی عنوان، انسجام منطقی، اصالت موضوع، استنادها و ارجاعات و رعایت بی طرفی علمی نتوانسته خوب عمل کند و ضعف های زیادی در آن دیده می شود. کتاب آقای دکتر محمد شکری عیاد همچنانکه خود مولف نیز در مقدمه اشاره می کند نمی توان به عنوان یک کتاب تطبیقی که به معرفی مکاتب نقدی وادبی  عربی و غربی پرداخته آن را در نظر گرفت، بلکه این کتاب نوعی رهیافت مولف و حتی می توان گفت نوعی «تفسیر به رای» در مورد مکاتب ادبی و نه نقدی و در بین مکاتب نقدی تنها به کلاسیک و رومانتیک و واقع گرایی پرداخته و نه همه ی مکاتب، چه اینکه مولف در مقدمه اشاره می کند که در این کتاب به جنبه های فلسفه این سه مکتب مذکور به صورت تحلیل پرداخته است و از مهمترین نتایج دست یافته عدم انسجام و نظم منطقی و عدم همخوانی محتوا با بخشها و فصول کتاب است . از ضرورتهای پرداختن به این کتاب، می توان توجه به جنبه های تحلیل و فلسفی مکاتب ادبی که کمتر ذکر آن رفته اشاره کرد و ازاهداف این مقاله آشنایی محققان با کتاب مذکور و رهیافتهای مؤلف در این زمینه است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical analysis of Schools of literary and critical with Arabs and Westerners by Shokri Ayad

چکیده [English]

This article introduces the structure and content book " Schools of literary and critical with Arabs and Westerners " doctor Mohammad Shokri Ayad effect, and this effect with respect to the components defined as, logical consistency, the originality of the subject, references and scientific impartiality is not good and it can be seen very weak.Book your doctor, Mohammad Shokri Ayad As mentioned in the introduction, the author also not be used But this kind of approach can be said author and even a kind of "interpretation" of literary schools and between schools cash and cash not only to the classical and romantic realism, and not all schools, as a book that introduces comparative literary Arabic and Western schools paid cash it considered, because the author points out in the introduction to the philosophical aspects of the three schools mentioned in this book is presented for analysis. Necessary to deal with this book, can be philosophical aspects of analytical and literary schools, it was noted that underreport And the goal of this paper is to describe the philosophical schools and providing researchers with the book and the author approaches in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical analysis
  • Schools of literary and critical with Arabs and Westerners
  • Shokri Ayad
  • Philosophical analysis
  1. -ثروت، منصور (1390). آشنایی بامکتبهای ادبی، تهران: انتشارات سخن، چاپ سوم.
  2. - چهرئی، علی (1386). اصول پایة نگارش مقالات علوم پزشکی، تهران: انتشارات پژواک علم آریا.
  3. -حری، عباس (1390). اخلاق انتشارات علمی ، شیراز: انتشاراتتخت جمشید، چاپ اول.