بررسی تحلیلی - انتقادی مقاله های سبکشناسی(الأسلوبیة) مطالعه ی موردی مقاله های علمی پژوهی سالهای 1393-1389

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

چکیده

این پژوهش با هدف دستیابی به وضعیت مقاله­های نوشته شده در موضوع سبک­شناسی (الأسلوبیة) از سال 1389 تا 1393 انجام شده و در پی رسیدن به وضعیت این مقاله­ها و مقایسه آن با وضعیت مطلوب است. این پژوهش بر اساس روش تحلیل محتوای کمی انجام گرفته است. داده‌های جمع­آوری شده از طریق پرسش­نامه و با استفاده از آمار توصیفی و با بهره گرفتن از نرم­افزار اکسل (Excel)  به داده­های کمی تبدل شده است.عنوان، چکیده، مقدمه، روش پژوهش، بدنه اصلی مقاله، نتایج و منابع، هفت قسمت از مقاله است که محور اصلی پرسشنامه قرار گرفته است. برای هر کدام از این قسمت­ها بر اساس اصول مقاله­نویسی، عنوان­هایی گذاشته شد تا بر اساس آن عنوان­های هفتگانه بررسی شود.بررسی­ها نشان می­دهدکه مقدمه­های مقاله­ها در موارد متعدد، اصول و معیارهای لازم مقدمه­نویسی را ندارند. این نقصان بیشتر در سوال­ها یا فرضیه­های پژوهش و پیشینه پژوهش یافت می­شود. مشخص نبودن نوع روش پژوهش، روش جمع مواد پژوهش و روش تحلیل داده­ها از اشکال­های اساسی روش پژوهش مقاله­ها است. پیشنهاد می­گردد تا نویسندگان به مبانی نظری پژوهش، رویکرد انتقادی و تحلیل محور، پایبندی به روش پژوهش و  نوآوری توجه بیشتری نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A critical analysis of articles on stylistics (Al-osloobieh): The case of science and research articles between 1389 SH to 1393 SH

چکیده [English]

This study aimed at understanding the status of the published articles on stylistics (Al-osloobieh) from 1389 SH to 1393 SH and comparing it to the desired situation. The study has been conducted based on quantitative content analysis. The data were collected using a questionnaire and descriptive statistics and then were transformed into quantitative data with excel software. The questionnaire addressed seven parts of the articles including title, abstract, introduction, method, and body. Based on the principles of article writing, each of these parts was coded and then analyzed. Studies show that in many cases, the introduction sections of the articles do not meet the required standards of article writing. This deficiency is mainly regarding the research questions and hypotheses and review of the previous studies. The fundamental shortcomings of the method sections were no clear specification of the research methodologies, data collections, data analyses, and materials.
It is recommended that article writers pay more attention to the theoretical principles of research, apply a critical-analytical approach, and commit to research innovation and research methods that they have mentioned in their articles.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Al-Osloobeih – Stylistics
 • Critical Analysis of Articles
 • Science and Research Journals
 1. - احمدی، حمید؛ علی سلیمی ؛ لادن فتحی (1392) تحلیل استنادی و روابط هم نویسندگی مقاله های مجله علمی- پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی (مورد مطالعه: شماره 1 تا 20)، مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، دوره 9، شماره 29، ص 170-149
 2. - اسدی، مریم؛ علی قادری سهی؛ اکرم اسدی (1393)، راهنمای نگارش مقاله علمی از چکیده تا نتیجه، چ1، تهران: نشر کتابدار
 3. - بهبودیان، جواد (1389)، آمار و احتمال مقدماتی، چ36، مشهد: آستان قدس رضوی
 4. - حیاتی، زهیر؛ رحیم علیجانی (1386)، نگارش مقاله، گزارش و سایر انتشارات علمی از انتخاب موضوع تا چاپ‌سپاری، چ1، شیراز: نشر چاپار
 5. - دهقانی، رضا (1386)، اصول نقد اثر و تحلیل محتوا،گرفته شده از سایت زیر در تاریخ 28/4/1395:
 6. http://old.ido.ir//a.aspx?a=1386050101
 7. - سرمد، زهره، عباس بازرگان، الهه حجازی، (1388)، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، چ2، تهران: آگه،
 8. - طاهری‌نیا، علی‌باقر؛ مریم بخشی. (1388) سنجش تولیدات علمی گروه زبان و ادبیات عربی در ایران، مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، شماره13: 128-103
 9. - عسکری(1389) نقدی بر انتخاب موضوع و عنوان مقاله در مجلات علمی-پژوهشی زبان و ادبیات عربی، مجله زبان و ادبیات عربی، شماره 2: 118-97
 10. - عسکری(1390) نقدی بر مباحث فرعی و عنوان‌های داخلی مقاله ها علمی پژوهشی زبان و ادبیات عربی، مجله انجمن ایرانی زبان ادبیات عربی، شماره 18: 129-95
 11. - عسکری(1391) نقد و بررسی منابع استنادی در مقاله ها علمی پژوهشی زبان و ادبیات عربی، ادب عربی، شماره1، سال4: 174-153
 12. - علی نژاد و همکاران (1393) بررسی شاخص های هم تالیفی در مقاله ها مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) طی سال های 2013-2012، مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، شماره33: 117-97
 13. - فتوحی، محمود، (1390)، آیین نگارش مقاله علمی-پژوهشی، چ7، تهران: سخن
 14. - کهندل جهرمی، مرضیه، (1393)، الکشاف التحلیلی لموضوعات مجلة الجمعیة الإیرانیة للغة العربیة و آدابها أعداد 11-30، مجلة الجمعیة العلمیة الإیرانیة للغة العربیة وآدابها، طهران، العدد31: 139-155
 15. - موحد، ضیاء (1387)، البته واضح و مبرهن است که ... رساله‌ای در مقاله‌نویسی، چ1؛ تهران: انتشارات نیلوفر
 16. - میرزایی، فرامرز؛ خلیل پروینی؛ علی سلیمی. (1387) تحلیلی گزارشگونه از مقاله‌های چاپ شده در مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، شماره 10: 180-165
 17. - هال، جورج (1378)، چگونه مقاله بنویسیم، مترجم: حسین خدمت، چ1، تهرا: رایزن