مرثیه‌ی ابوالبقاء الرُّندی در آیینه‌ی نقد رتوریک

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 علوم تحقیقات

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی

چکیده

نقد رتوریک استفادۀ آگاهانه از زبان در راستای اقناع مخاطب است. این رویکرد از مباحث نقد ادبی جدید ساختارگرا و پسا‌ساختارگرا و علوم روان‌شناسی، ارتباطات، جامعه‌شناسی و زیبایی‌شناسی بهره می‌گیرد. از این دیدگاه، اثر ادبی با کلام مخیل خود سعی در اقناع مخاطب دارد و در این راه از ابزارهای علم بلاغت و زیبایی‌شناسی و...  بهره می‌برد. در این پژوهش نونیۀ رندی، که مرثیه‌ای است برای اندلس، از دیدگاه نقد رتوریک با روش توصیفی ـ تحلیلی بررسی می‌شود. شاعر در محتوا و شکل، برای اقناع و مشارکت مخاطب، ابزارهای ادبی و بلاغی را به‌کار می‌گیرد تا او را از حالت انفعال و شنونده‌بودن صِرف به‌سمت مشارکت و پویایی سوق دهد. ابوالبقا، برای نیل به این مقصود، از تعابیر متنوع و کلامی منعطف و فنون بلاغی بهره می‌گیرد تا مخاطب را در شرایطی قرار ‌دهد که خود جزئی از تجربۀ شاعرانۀ وی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Elegy poam of Abu al-Bagha al-Rondy in the Rhetorical Critique

نویسندگان [English]

 • ali ghahramani 1
 • seddigeh hosseini 2
1 azarbaijan shahid madani univwesity
2 azarbaijan shahid madani univwesity
چکیده [English]

Rhetorical criticism is the conscious use of language in order to persuade the audience. This approach employs new structuralist and post-structural literary critiques and psychology, communications, sociology, and aesthetics. From this point of view, literary work attempts to persuade the audience with his words, and in this way he uses the tools of rhetoric and aesthetics. In this research, the Rony’s poem, which is a mourning for Andalusia, is examined from a rhetorical critique with an analytical descriptive method. In its content and form, the poet employs literary and rhetorical instruments to persuade and engage the audience to move him from being inactive and listening to participation and dynamism. In order to achieve this, Abu al-Balaqa uses diverse, verbal, rhetorical interpretations and rhetorical techniques to put the audience in a position to be part of his poetic experience

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rhetorical Criticism- Abu al-Bagha al-Rondy-Rhetorical Techniques
 1. احمدی، محمد (1393،1394)، ماهیت نقد رتوریکی و اهمیت آن در مطالعات ادبی، دوفصلنامۀ بلاغت کاربردی و نقد، سال اول، صص 49-63.
 2. بینگر، اتولر (1376)، ارتباطات اقناعی، ترجمۀ علی رستمی، تهران: مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای صدا و سیما.
 3. بولتون، رابرت (1381)، روان‌شناسی روابط انسانی، ترجمۀ حمیدرضا سهرابی و افسانه حیات روشنایی، تهران: رشد.
 4. الخفاجی، منذر (2010)، صحیفة الهدی،
 5. www.al-hodaonline.com
 6. الدایة، محمد رضوان (1986)، ابوالبقاء الرندی شاعر رثاء الاندلس، الطبعة الثانیة، بیروت: مکتبة سعدالدین.
 7. ریچاردسون، جری (1374)، معجزۀ ارتباط و ان.ال.پی، ترجمۀ مهدی قراچه داغی، تهران: البرز.
 8. صفوی، کوروش (1383)، از زبانشناسی به ادبیات، چاپ دوم، تهران: سوره مهر.
 9. عباس، حسن (1998)، خصائص الحروف العربیة و معانیها، اتحاد الکتاب العربز.
 10. علوی مقدم، محمد (1372)، در قلمرو بلاغت، مشهد: آستان قدس رضوی.
 11. کیا، علی اصغر، سعیدی، رحمان (1383)، مبانی ارتباط، تبلیغ و اقناع، تهران: مؤسسۀ انتشاراتی روزنامۀ ایران.
 12. مؤذنی، علی محمد، احمدی، محمد (1393)، «درآمدی بر جایگاه فرایند اقناع در فنّ خطابه و مطالعات ادبی»، پژوهشنامۀ نقد ادبی و بلاغت، دورۀ 3، شمارۀ 2، صص93-111.
 13. مقدادی، بهرام (1393)، دانش‌نامۀ نقد ادبی؛ تهران: نشر چشمه.
 14. مکاریک، ایرنا ریما (1384)، دانش‌نامۀ نظریه‌های ادبی معاصر، ترجمۀ مهران مهاجر و محمد نبوی، تهران: آگه.
 15. مکی، الطاهر احمد (1987)، دراسات اندلسیة فی الادب والتاریخ والفلسفة، الطبعة الثانیة، القاهرة: دارالمعارف.
 16. هاشمی، سید احمد (1386)، جواهر البلاغة، تهران: الهام، ویرایش.