دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1396 
1. بررسی محتوایی مولدیه های ابن زمرک اندلسی

صفحه 7-36

محمد علی آذر شب؛ افسانه قاسم پور؛ محمد دزفولی؛ علی‌باقر طاهری‌نیا