دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1395 
ناسازواری تصویری در شعر سیاسی و اجتماعی بدرشاکر سیاب

صفحه 7-49

مجتبی بهروزی؛ حسین ابویسانی؛ عدنان اشکوری؛ هومن ناظمیان


فرانقد ادبی در آثار سیدمرتضی(ره)

صفحه 75-104

محمدامین تقوی فردود؛ علی صابری


بررسی ابعاد بحران هویت دراشعار «عدنان الصائغ»

صفحه 105-130

صبری جلیلیان؛ حامد صدقی؛ سید عدنان اشکوری؛ صغرا فلاحتی