بررسی و تحلیل سوره انفطار با تکیه بر نظریه ساختارگرایی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه الزهرا

چکیده

ساختارگرایی به مانند اسلوب و مذهب فکری و وسیله ای برای واکاوی پا به عرصه ادب گذاشت که سنگ بنای آن بر اساس بینش کلی یا مجموعه ای نظام دار است . و برای بررسی ساختار موضوع باید دید کلی به موضوع را رعایت نمود، بنابراین اسلوب ساختار گرایانه فقط شامل رویدادها و واژگان به تنهایی نیستند بلکه در برگیرنده رابطه ای است که بین آن رویدادها یا واژگان می باشد، و ساختارگرایی، اسلوبی توصیفی است که مستقیما به محتوا توجه نمی کند بلکه بر ساختار محتوا و اجزای تشکیل دهنده و بنای آن که تناسب متن را، با وجود اختلافات و هماهنگی هایش که در آن وجود دارد، تشکیل می دهد تاکید می نماید. ساختارگرایان ادبی به کیفیت معنی بوجود آمده نه خود معنی توجه می کنند، و در مورد خود آن واژه سخن می گویند و اسلوبهای نقدی تقلیدی را رد می کنند.قران همان کتاب مسطور الهی بر اساس ساختار ظریفی بنا شده که خالی از موضوعیت و تناسب و توازن نیست، و محتوای این پژوهش بر دو پایه: تفکیک و ترکیب در فهم سوره انفطار استوار گردیده، زیرا متن قرآن ساختار خاص و دقیقی دارد که خداوند تبارک و تعالی آن را نازل کرده تا گواه و نشانگر معنا و محتوای آن باشد. و برای بررسی ساختار سوره انفطار باید آن را به اجزای تشکیل دهنده اش تحلیل نماییم، و از نظر محتوا و تفاصیل و اجزایش به شکل موضوعی بدون دخالت هیچ فکر و عقیده ای خاص در آن بررسی کنیم.هدف از این مقاله کشف ساختارگرایی فنی موجود در سوره انفطار و چگونگی انجام وظایف زیبایی شناسی، با توجه به اهمیت و میزان تاثیر ساختارگرایی این سوره در مخاطب است.   

عنوان مقاله [English]

Investigation and analysis of Sura - Al-Enfetar, relying on Structuralism theory

نویسندگان [English]

 • Mina Jigare
 • Zahra Sadeghi
Assistant Professor Departman of Arabic Literature in University of Alzzahra. Tehran.
چکیده [English]

Structuralism is like a philosophy and a religion of thought and a means to study the arena of politeness. And its foundation is based on a general insight or systematic set. And in order to examine the structure of the subject, we must observe the general view, Therefore, the structuralist style does not only include events and words but also includes the relation between that event and the vocabulary, And structuralism is a descriptive style that does not directly address content, but also emphasizes the structure of content and components and the construction of the fittest of the text, despite its differences and harmony in which it exists. Literary constructivists have a meaning in the quality, not self-meaning, they talk about the word itself and reject the critical style of imitation. The Qur'an is the divine book based on a subtle structure that is not void of relevance, proportionality and balance. And the content of this research is based on two bases: separation and composition in the understanding of Surah al-Enfetar, because the text of the Quran has a specific and precise structure that God has revealed, which is a sign of its meaning and content. In order to investigate the structure of the Surah al-Enfetar, we must analyze it as its constituent parts, and examine it in terms of content and its components and its components in a thematic manner without the involvement of any particular thought and belief.The purpose of this article is to discover the technical structuralism in Surah al-Enfetar and how to perform the duties of aesthetics, given the importance and impact of the structuralism of this surah in the audience

 1. *قرآن کریم
 2. - ابن عاشور،محمد ابن طاهر(بی تا) التحریر و التنویر،بیروت،موسسه التاریخ
 3. - ابن منظور،محمد ابن کرم(1414)،لسان العرب،بیروت،دار صادر
 4. - ابوالقاسمی،محمدرضا(1387)، یوهاس برتنس،مبانی نظریه ی ادبی،تهران،،نشر ماهی، چاپ دوم
 5. - بابایی،احمد علی(1362) برگزیده تفسیر نمونه،تهران،دار الکتب الاسلامیه
 6. - بشر،کمال(2000) علم الاصوات،قاهره،دارالغریب
 7. - بنت الشاطی،عائشه عبدالرحمن(بی تا)،الاعجاز البیانی للقرآن،القاهره،دارالمعارف
 8. - پراپ،ولادیمیر(1386) ریخت شناسی قصه های پریان،مترجم،فریدون بدره ایی،تهران،مرکز
 9. - مصطفوی،حسن(1384) التحقیق فی کلمات القرآن الکریم‏،تهران،مرکز نشر کتاب
 10. - حسن،عباس(1432)،النحو الوافی،قم،ذوی القربی
 11. - (1998)،خصائص الحروف العربیة و معانیها،بیروت،اتحاد الکتاب العرب
 12. - حسینی همدانی،محمد حسین(1404)،انوار درخشان،تهران،کتاب فروشی لطفی
 13. - راغب الاصفهانی،حسین ابن محمد(1412)،المفردات فی غریب القرآن،بیروت،دارالقلم
 14. - الزمخشری،ابوالقاسم(1407)،الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل‏،بیروت،دار الکتب العربیه
 15. - سامرایی،فاضل صالح(1428)،معانی الابنیه العربیه،عمان،دار عمار
 16. - (2007)،معانی النحو،بیروت،دار احیا التراث العربیه
 17. - سید قطب(1412)،فی ظلال القرآن،بیروت-القاهره،دارالشروق
 18. - (1992)،التصویر الفنی فی القرآن،تهران،دار الشروق
 19. - شایگان فر،حمید رضا،(1384) نقد ادبی،تهران،دستان
 20. - شمیسا،سیروس،(1380) نقد ادبی،تهران،انتشارات فردوس
 21. - طالقانی،سید محمود(1362) پرتویی از قرآن،تهران،شرکت سهامی انتشار
 22. -طباطبایی،محمد حسین،(1374)،ترجمه تفسیر المیزان،مترجم :سید باقر موسوی همدانی،قم،دفترانتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسین حوزه علمیه قم‏
 23. - (1417)،المیزان فی تفسیر القران،قم،دفترانتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسین حوزه علمیه قم‏
 24. - طبرسى.،فضل بن حسن(1372)،‏مجمع البیان فى تفسیرالقرآن‏،تهران،ناصرخسرو
 25. - فراهیدی،خلیل ابن احمد(1410)،العین،قم،انتشارات هجرت
 26. - قرشی بنایی،علی اکبر،(1371) قاموس القران، تهران،دار الکتب الاسلامیه
 27. - مکارم شیرازی،ناصر(1374)،تفسیر نمونه،تهران،دار الکتب الاسلامیه
 28. - میبدی،احمد ابن ابی سعد(1371)،کشف الاسرار و عدة الابرار،تهران،امیرکبیر
 29. - نجفی خمینی،محمد جواد(1398) تفسیر آسان،تهران،انتشارات اسلامی
 30. - علوی مقدم،مهیار(1377) نظریه های نقد ادبی معاصر،تهران،سمت