خوانش پسااستعماری تجربه‌ی مهاجرت در رمان «أصابع لولیتا» اثر واسینی الاعرج از دیدگاه هومی بابا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

 مهاجرت یکی از موضوعات مهم نقد پسااستعماری است و رمان اصابع لولیتا اثر واسینی الاعرج، رمان­نویس معاصر الجزائری از جمله رمان­هایی است که به مساله مهاجرت از شرق به غرب می­پردازد. این پژوهش برآن است این مساله را در رمان یادشده از دیدگاه هومی بابا- از نظریه­پردازان این نقد، مورد ارزیابی قراردهد. هومی بابا، مهاجر را در ارتباط با یادآوری خاطرات، تغییر هویت و برخورد «من» (استعمارگر) و «دیگری» (استعمارزده)، می­داند. مساله اصلی این پژوهش، بررسی این مولفه­ها در این رمان است و در این راستا از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده­است. نتایج نشان می­دهد در این رمان، شخصیت­های مهاجر با وجود تفاوت در اتکا به خاطرات، زمان و مکان گذشته را از طریق اموری چون: قرائن حالیه، اشیاء، یادگاری­های الجزائر، مکان­ها، سخنان اشخاص و امور طبیعی به یاد می­آورند و با زندگی در فضای سوم، دچار پیوندخوردگی هویتی شده­اند و این امر در مولفه­هایی چون زبان، دین، ملیت، نام و دین نمود یافته­است و به دلیل ارتباط مستقیم «من» و «دیگری» با وجود تلاش «دیگری» برای از بین­­بردن فاصله، همچنان در مقام «دیگری» است و دیگریت­سازی از طریق تاکید بر تفاوت­ها، ضمایر جمع غائب، رسانه و بازنمایی کلیشه­ها، نژادپرستی، تکیه بر گذشته صورت پذیرفته­است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

postcolonial reading experience of immigration in novel "Fingers of Lolita" of Waciny al-aaraj From the perspective of Homi Bhabha

نویسندگان [English]

 • Seyyed Hasan Seyyed Hasan Fatehi Nejad
 • Faramarz Mirzaei
 • Bibi Rahil seNsebli
Assistant professor Departman of Arabic language and literature, University of BOAli Sina, Hamedan
چکیده [English]

Immigration is one of the most important issues of postcolonial criticism and the novel Fingers of Lolita of Waciny al-aaraj, the Algerian contemporary novelist, including novels pay issue migration from East to West. This study is mentioned evaluate migration in the abovementioned novel from the perspective of Homi Bhabha- theorists this critique. Homi Bhabha Knows immigrants in connection with the memories and identity change approach and collision of subject and the other. The main issue of this study is investigate the expression of components in this novel and in this regard, used descriptive and analytical methods. The results show that immigrant characters in this novel, despite differences in reliance on memories, remember the time and place of the past through issues such as: Current clues, objects, guestbook Algeria, places, remarks persons. And living in the third space, have been hybridity  identity. And this affair has appeared  in component such as language, religion, nationality, religion and the name. And because of the direct relationship between the "subject " (colonial) and "other" (colonized), despite the effort of "other" for, swoop of distance, also in the "other" place. There have been othering by emphasizing differences, plural pronouns absent, media, representation of stereotypes, racism, relying on the past.

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Experience of immigration- "Fingers of Lolita"- Waciny al-aaraj- Homi Bhabha
 1. - احمدزاده، شیده، (1391)، مهاجرت در ادبیات و هنر، تهران: انتشارات سخن.
 2. - أشکروفت، بیل و جاریث جریفیث و هیلین تیفین، (2010م)، دراسات مابعد الکولونیالیة- المفاهیم الرئیسیة، ترجمه: احمد الروبی، أیمن احلی، عاطف عثمان، الطبعة الاولی، القاهره: المرکز القومی للترجمة.
 3. - الاعرج، واسینی، (2012)، اصابع لولیتا، دُبی: دار الصدی للصحافه و النشر و التوزیع.
 4. - افشاری بهبهانی‌زاده و فریندخت زاهدی، (1392)، ادبیات نمایشی مهاجرت ایرانیان ساکن در استرالیا، تحلیل پسااستعماری نمایشنامه «در آینه» اثر محمد عیدانی، جامعه‌شناسی هنر و ادبیات، دوره 5، شماره1، صص 147- 164.
 5. - برتنز، هانس ویلم، (1382)، نظریه ادبی؛ مقدمات، ترجمه فرزان سجودی، تهران: موسسه انتشاراتی آهنگ دیگر، چاپ اول.
 6. - بن ولید، یحیی، (2008م)، خطاب ما بعد الاستعمار، مجلة «الکلمة»، عدد 16.
 7. - ثابت، طارق، (2014)، هویّه الادب بین الحضور و الغیاب فی الخطاب النقدی العربی مابعد الکلونیالیّ، مجله الأثر، العدد 21، صص 103- 112.
 8. - ذاکری، آرمان، (1392)، چشم‌انداز اندیشه، در ضرورت طرح و سنجش مطالعات پسااستعماری، چشم‌انداز ایران، صص 59- 64.
 9. - سپهوند، حاجیعلی، (1393)، پسا-استعمار یا پسا- مدرن؟ همراه با نقد آخرین بازمانده‌ی موهیکن اثر فنیمور کوپر، چاپ اول. تهران: انتشارات نارنجستان کتاب.
 10. - شاهمیری، آزاده، (1389)، نظریه و نقد پسااستعماری، چاپ اول. تهران: نشر علمی.
 11. - شیرزادی، رضا، (1388)، مطالعات پسا استعماری؛ نقد و ارزیابی دیدگاهای فرانتس فانون، ادوارد سعید و هومی بابا، فصلنامه مطالعات سیاسی، شماره 5.
 12. - فرهمند فر، مسعود و امیرعلی نجومیان، (1392)، پیوندخوردگی هویت در نظریه پسااستعماری، مطالعه موردی فیلم پیانیست اثر رومن پُلانسکی، نامه هنرهای نمایشی و تجسمی، شماره 6، صص 63- 73.
 13. - گاندی، لیلا، (1388)، پسااستعمارگرایی، ترجمه: مریم عالم‌زاده و همایون کاکا سلطانی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
 14. - موسوی، سیدصدرالدین و مسعود درودی، (1391)، نگرشی انتقادی بر مطالعات پسااستعماری و رویکردهای آن، فصلنامه مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی، دوره پنجم، شماره 1، صص 39 – 73.
 15. - موقع «ادب، الموسوعة العالمیة للشعر العربی»، http://www.adab.com/literature
 16. - موللی، کرامت، (1384)، مبانی روانکاوی فروید، لاکان، تهران: نشر نی.
 17. - نجومیان، امیرعلی، گزارش هم اندیشی نشانه شناسی(3) http://vista.ir/page
 18. - ورزنده، امید و سیدرضا ابراهیمی، (1391)، مقایسه تطبیقی شکل‌گیری هویت تراملی زن شرقی مهاجر در آثار جومپا لاهیری و مرنوش مزارعی از دیدگاه هومی بابا، فصلنامه زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، سال چهارم، شماره 11، تابستان 1391.
 19. - Bhabha, Homi k (1994) ,The Location of Culture. London: Routledge Classics.
 20. - Hale, J. Dorothy (2006) , The Novel. U.K: Blackwell Publishing Ltd
 21. - Gilbert, B, Homi, B (2001), imperialism: Critical concept in Historical studies. London and New York: Routlege