تحلیل و بررسی جلوه های خمر در شعر مصطفی وهبی التل

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه خوارزمی

چکیده

مصطفی وهبی التل متخلص به عرار، پرآوازه ترین شاعر، ادیب، روشنفکر  و فرهیخته اردن است، در شعر وی مضامینی همچون عشق، شراب، مستی و هستی و نیستی، زندگی و مرگ، عیاشی و خوشگذرانی را می توان دید البته خمریات از مهمترین مضامینی است که در دیوان(عشیات وادی الیابس ) به صورت های گوناگونی به کار می رود تا جایی که او را در خمریات، همپایه أَبونواس، أَعشی وأَخطل می دانند، باده گساری، شراب و مستی  از مهمترین موضوعاتی است که در دیوان وی  به وضوح مشاهده می شود.این پژوهش به این نتیجه رسیده که خمریات این شاعر، با مضمون جلوه های خمری از جمله«عیاشی و خوشگذرانی، بی مبالاتی به دنیا و متعلقات آن، اضطراب و بیم از مرگ و اغتنام فرصت، بکار بردن می و انگور واقعی و درمان و دعوای بیماری» همراه و با روش پژوهشی توصیفی – تحلیلی بررسی شده است و به این سؤال پاسخ دهد که جلوه های خمر در شعر مصطفی وهبی التل چگونه به کار رفته است؟ و بر این فرض استوار است که؛ عیاشی و خوشگذرانی و در پی آن غنیمت شمردن فرصت ها، نتیجه تفکر او در مورد شراب است. این پژوهش در پی این هدف است که باده و خمر از مهمترین اغراض شعری شاعر است و حضور آن در شعر وی انکار ناپذیر است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and investigation of wine manifesting in Mostafa Wahbi al-Tal's poetry

نویسندگان [English]

 • Laila hoseini
 • hamed sedgi
kharazmi
چکیده [English]

Mostafa Wahbi al-Tal known as Arar is the most famous poet, literary, intellectual, and educated in Jordan. His work consist of themes such as love, wine and drunkenness, being and nothingness, life and death, debauchery and pleasures. Of course, Khamriat (poetry about wine) is one of the most important themes used in his complete poetical work (Valley Yabes) in various ways to the extent that they consider him to be in Khamriat, the coequal of Abū Nuwās, Al-A'sha, and Al-Akhtal. Drinking wine, wine and drunkenness are the most important subjects which obviously are seen in his poetry.
The study has concluded that the khomriat (poetry about wine) of this poet are combined with the theme of wine effects, such as: "debauchery and pleasures, neglect of the world and its belongings, anxiety and fear of death and appreciating time, and using of wine and real grapes, and treatments and medicine of diseases", and is studied with the research method Descriptive-analytic. And it answers to this question: How is wine manifested in the poetry of Mostafa Wahbi al-Tal? And it is based on the assumption that, debauchery and pleasures, and after that, appreciating time is the result of his thought about wine. This research is seeking to achieve this goal: liquor and wine are some of the most important poetic motives of the poet and its presence in his poetry is undeniable.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Arar
 • Khamriat (the poetry about wine)
 • Valley Yabes
 • appreciating time
 1. - Eliot, T. S. (1996). A selection of works in the realm of literary criticism (S. M. Damadi, Trans.) Tehran, Iran: Elmi.
 2. - Fazilat, M. (2011). Principles and typology of literary criticism. Tehran. Iran: Zaver.
 3. - Gholamrezai, M. (2008). Stylistics of Persian poetry: Roudaki to shamlou. Tehran, Iran: Jami.
 4. - Haghshenas, A. M. (1997).phonetics. (5), Tehran, Iran: Agah.
 5. - Miller, H. (1969). Birth of Poem (M. Kashef, Trans.). Tehran, Iran: Sepehr.
 6. - Moran, B. (2010). Theories of literature and criticism (N. Davaran, Trans.). Tehran, Iran: Agah.
 7. - Rajai, M. K. (1980). Signs of rhetoric. Shiraz, Iran: Shiraz University.
 8. - Rajai, N. (2008). An Introduction to literary criticism in contemporary Arabic. Mashhad, Iran: Ferdowsi University of Mashhad Press.
 9. - Safavi, K. (2001). From linguistics to literature (Vols. 1-2). Tehran, Iran: Soureh Mehr.
 10. - Samareh, Y. (1985). The phonetics of Persian language. Tehran, Iran: Nashr Daneshgahi.
 11. - Selden, R. (1998). A guidance to contemporary literary theories (A. Mokhber, Trans.). Tehran, Iran: Tarh No.
 12. - Shafiei Kadkani, M.R. (2005). Music of poetry. Tehran, Iran: Negah.
 13. - Thomson, G. (1977). The origin of language, thought and poetry (J. Alavinia, Trans.). Tehran, Iran: Haghighat.
 14. - Vahidian Kamkar, T. (1990). Meter and rhyme of Persian poetry. Tehran, Iran: Nashr Daneshgahi.
 15. - Wellek, R., & Warren, A. (1994). Literary theory (Z. Movahed & P. Mohajer, Trans.). Tehran, Iran: Elmi o Farhangi.
 16. References (In Arabic)
 17. - Abu-Matar, A. (1987). Arar: The poet of Allamentm. Alexandria, Egypt: Dar Al- Sabra Al-Tabata Al-Nashr.
 18. - Al-Akub, A. I. (2008). Critical thinking among the Arabs (6th ed.). Damascus, Syria: Dar Al Fikr.
 19. - Al-Amayreh, M. H. (2009). The Jordanian popular tradition in modern poetry. Muscat, Oman: Jāmi'at Mu'tah.
 20. - Al-Fakhoury, H. (1986). A comprehensive history of Arabic literature. Beirut, Lebanon: Dar-Aljalil.
 21. - Al-Jundi, A. B-Ta. Technique of Pun. Beirut, Lebanon: Dar Al-Fekr
 22. - Al-Majzub, A. (1995). Almarcdwi understanding of Arabic poetry. M. Al-Halabi (Ed.). N. P: N. P.
 23. - Al-Malaika, N. (1997). Diwan. Beirut, Lebanon: Dar Al Malayin.
 24. - Al-Mulaththum, B. (1980). The Jordanian poet: Arar. Beirut, Lebanon: Dar Al- Kalam.
 25. - Al-Nauri, I. (1980). The poetic movement in the eastern half of the Hashemite Jordanian government. Oman: Ministry of Culture and Youth.
 26. - Al-saleh, S. (2002). Studies in language. Beirut, Lebanon: Dar Al Malayin.
 27. - Al-ravashedi, A. (2005). Poem and Literature of defamiliarization. Oman: Oman municipality publication.
 28. - Al-zabi, Z. S. (1999). Asyat Valley yabs (2nd ed.). M. Wahabi al-Tal (Ed.). Cairo, Egypt: Madār al-ṣaḥrā', dirāsah fī adab 'Abd al-Raḥmān Munīf'.
 29. - Armstrong, R. (1963). Principles of literary criticism (L. Awad, Trans.). Cairo, Egypt: Maktab Al-Anjelo Al-Mesri.
 30. - Atiq, A. (1998). Arabic prosody and rhyme. Beirut, Lebanon: Dar Al Nahda Al Arabeya.
 31. - Bekar, Y. (1988). The Arabic translation of Rubaiyat of Omar Khayyam. Doha, Qatar: Centre for Humanities Research, Qatar University.
 32. - Ibrahim, A. (1965). The music of poetry (3rd ed.). Cairo, Egypt: The Anglo Egyptian Bookshop.
 33. - Isfahani, A. (1957). The Songs. (8th ed.). Beirut, Lebanon: Dār al-Saghafa.
 34. - Ismail, I. A.D. (1992). Aesthetic foundations of the Arabic monetary. Beirut,Lebanon: Dār al-Fikr al-Arabi.
 35. - Shakari, A. (1964). The music of Arabic poetry. Cairo, Egypt: Dar-Almaarefa.
 36. References (In English)