نویسنده = ������������������ ������ �����������������