شخصیت‌‌پردازی در رمان اُمّ سعد غسان کنفانی و تأثیر آن در بیان درون‌مایة داستان

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور شیراز

2 استاد دانشگاه شیراز

چکیده

از مهم‌ترین عناصر داستان که معیاری برای سنجش یک اثر داستانی به‌شمار می‌آید، شخصیت و شخصیت‌پردازی است که نقشی برجسته در انتقال درون‌مایة داستان دارد. غسان کنفانی از برجسته‌ترین نویسندگان فلسطینی است که با پردازش هنرمندانة این عنصر در داستان‌هایش، مجال را برای بررسی آن فراهم ساخته است. مقالة حاضر به تحلیل شخصیت‌پردازی وی در رمان اُمّ سعد می‌پردازد و، پس از اشاره به تعهد وی در هنر داستان‌نویسی و تعریف شخصیت و شیوه‌های پردازش آن در رمان اُمّ سعد، نوع شخصیت‌های این رمان را تحلیل می‌کند. کنفانی با پردازش دقیق این عنصر در رمان اُمّ سعد، گذشته از اینکه ساختار داستانی آن را استحکام بخشیده، با هنرمندی شخصیت‌هایش را برای به تصویر کشیدن درونمایة آن مطابقت داده است؛ درون‌مایة مقاومت و پایداری دربرابر اشغالگران و مبارزة قهرمانانة ازجان‌گذشتگان، به‌ویژه مادران دلاور و رنجدیدة فلسطینی.

کلیدواژه‌ها