نویسنده = �������� ������������ ������
تحلیل و بررسی خطبۀ «اشباح» از منظر نقد فرمالیستی

دوره 6، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 213-249

سید رضا میر احمدی؛ علی نجفی ایوکی؛ نیلوفر زریوند