نویسنده = �������������� �������������� ������
مناسبات و کارکردهای قدرت در رمان «اجنحة الفراشة» از محمد سلماوی (بر اساس الگوی کنشی گرماس و نظریه گفتمان میشل فوکو)

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 131-170

خیریه عچرش؛ حسن دادخواه طهرانی؛ صادق سیاحی؛ علی عدالتی نسب