نویسنده = علی اصغر قهرمانی مقبل
بررسی تطبیقی تتابع‌اضافات در زبان و ادب عربی و فارسی

دوره 8، شماره 1، بهمن 1397، صفحه 215-238

سید حیدر فرع شیرازی؛ علی اصغر قهرمانی مقبل؛ فاطمه توانا