نویسنده = ������������ �������� ������
اصالت ایرانی برخی از حکمتهای اخلاقی گمنام در کتاب العقد الفرید

دوره 6، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 121-143

محمد رضا عزیزی؛ مریم گریوانی؛ عبدالرحیم حقدادی