نویسنده = ������������ ���������������� ��������
بررسی و نقد کتاب البلاغة و تحلیل الخطاب

دوره 6، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 87-108

محمد خاقانی اصفهانی