نویسنده = ���������� ���������������� ��������
تحلیل قصیده البحّار و الدرویش (دریانورد و پارسامرد) بر پایه نظریه ی ژاک لکان

دوره 2، شماره 17، فروردین 1397، صفحه 97-122

الهه ستّاری؛ مهدی خرمّی سرحوضکی