نویسنده = ���������������� ������������ ����������
حقیقت‌ نمایی در البخلاء جاحظ (موردکاوی قصه‌ های اهل مرو و خراسان)

دوره 9، شماره 18، تیر 1398، صفحه 7-30

احسان اسماعیلی طاهری؛ حبیب آتش روز؛ سید رضا میراحمدی؛ شاکر عامری