نویسنده = ������������ �������� ������������
عناصر نقاشی در دیوان "مایفوق الوصف"سوزان علیوان

دوره 9، شماره 19، دی 1398، صفحه 237-262

معصومه قهرمان پور؛ علی قهرمانی